Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας

243

«Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.

β) Του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/ Α71989).

γ) Του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ 274/ Α72002).

δ) Του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α71982) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α71984) και του άρθρου 41α όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α71996).

ε) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α703-0Ί-89).

στ) Της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α723-03-90).

ζ) Της παραγράφου 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) η) του άρθρου 103 του Π.Δ.111/2014 (ΦΕΚ 178/Α729-08-2014).

2. Την με αριθμό 2335/2016 απόφαση του Β΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Την απόφαση μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/15.07.94) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

4. Την απόφασή μας ΠΟΛ.1009 (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2016), με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας».

5. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

6. Την εισήγηση και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, που συγκροτήθηκε με την αριθμ.πρωτ.:2/99933/0004/30-12-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ.14/ΥΟΔΔ/30.12.2016).

7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2013/14-11-2016 (ΦΕΚ. 3696/Β΄/15-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τη με αρ.αποφ.: 341/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου όπως καταγράφεται στο με αρ.32/23-12-2016 πρακτικό αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα μπορεί να δημιουργηθεί δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό η οποία όμως δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες θα έχει εφαρμογή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αρ. ΠΟΛ.1009/18-1-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β/20-1-2016), κατά το μέρος της που αφορά τη Β΄ ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως εξής: Β΄ ζώνη Ραφήνας σε χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΠΗΓΗe-forologia.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ