Απόφαση-κόλαφος για Τμήμα Πολεοδομίας

89

ΚΥΠΡΟΣ : Μια δήλωση πολιτικής που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν αν υπάρχει και τι αφορά, επικαλέστηκαν το Τμήμα Πολεοδομίας και η Υπουργική Επιτροπή που εξέτασε, κατόπιν ιεραρχικής προσφυγής, αίτηση πολίτη για παραχώρηση πολεοδομικής άδειας.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο εξέτασε προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία η διοίκηση αρνήθηκε να εγκρίνει αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας προς τον σκοπό της ανέγερσης προκατασκευασμένης οικίας στην Αγία Ειρήνη της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, η σχετική αίτηση υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2012 και απορρίφθηκε από την Πολεοδομική Αρχή, επειδή «η προτεινόμενη ανάπτυξη (ανέγερση κατοικίας) δεν διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εντολής 1/1994 του υπουργού Εσωτερικών, κατά παράβαση των προνοιών της παραγράφου 1(γ) της Πολιτικής 3(Α) της Δήλωσης Πολιτικής».

Ο αιτητής αντέδρασε καταχωρώντας ιεραρχική προσφυγή, η οποία εξετάστηκε από υπουργική επιτροπή και η οποία επίσης απορρίφθηκε, τον Οκτώβριο του 2014. Το επόμενο βήμα ήταν η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο δικαστής ο οποίος επιλήφθηκε της προσφυγής, αφού μελέτησε τον φάκελο της υπόθεσης υπέδειξε ότι « (…) πουθενά δεν έχω εντοπίσει την υπό αναφορά Δήλωση Πολιτικής, την οποία επικαλούνται σε όλες τις προαναφερθείσες απορριπτικές αποφάσεις τους και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αιτιολογίας της επίδικης απόφασης.

Τέτοια Δήλωση, πέραν της ονομαστικής της αναφοράς, δεν περιέχεται ούτε στα παραρτήματα της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση, ούτε στον οικείο διοικητικό φάκελο που κατατέθηκε κατά το στάδιο των διευκρινίσεων, αλλ’ ούτε και έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ούτως ώστε, εν τη απουσία επαρκούς αιτιολογίας στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης, να μπορούσε να γίνει λόγος για συμπλήρωση της αιτιολογίας αυτής από τα στοιχεία του φακέλου και, συνακόλουθα, να μπορούσε το Δικαστήριο τούτο να αντιληφθεί τη βασιμότητα και το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης». Ακυρώνοντας την προσβαλλόμενη απόφαση, το Δικαστήριο κατέληξε ότι υπάρχει σαφέστατα κενό αιτιολογίας, που την καθιστά τρωτή.

ΠΗΓΗphilenews.com
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ