Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης περιοχών Αττικής (ΦΕΚ B 2818/2017 )

116

ΦΕΚ B 2818/2017 

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-

τολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο
Δήμο Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν
Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου
Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-
λικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) στο
Δήμο Διονύσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτι-
κή Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής γ) στην Κοινότητα Ροδοπό-
λεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική
Ενότητα Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής και δ) στην Κοινότητα Στα-
μάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότη-
τα Σταμάτας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΗΓΗdikastis
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ