Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

141

Πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών από ένα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε άλλον

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και ην πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/4.5.2017), δίνεται η δυνατότητα, σε όσους καταναλωτές το επιθυμούν, να προβούν σε αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών τους από ένα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε άλλον.

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού αφορά τη μεταφορά, κατόπιν αίτησης του καταναλωτή, από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον λαμβάνοντα:

είτε των πληροφοριών σχετικά με το σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για μεταφορές πιστώσεων, επαναλαμβανόμενων άμεσων χρεώσεων και επαναλαμβανόμενων εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων που διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών,

είτε οποιουδήποτε θετικού υπολοίπου λογαριασμού πληρωμών από τον ένα λογαριασμό πληρωμών σε άλλον,

ή και τα δύο, με ή χωρίς κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού πληρωμών (άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/2017).

Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4465/2017, και εκδίδονται εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4465/2017, ως εκάστοτε ισχύει, και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικών Αποφάσεων υπερισχύουν των πληροφοριών που ακολουθούν.

Για τους σκοπούς της παρούσας πληροφόρησης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών του για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα,

«λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» ή «νέο πιστωτικό ίδρυμα»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προς τον οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού,

«αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» ή «παλαιό πιστωτικό ίδρυμα»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών από τον οποίο αποστέλλεται η ως άνω πληροφόρηση(άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017),

«λογαριασμός πληρωμών»: ο λογαριασμός που τηρείται στο όνομα ενός ή περισσοτέρων καταναλωτών και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πληρωμών.

«νέος» λογαριασμός πληρωμών: ο λογαριασμός πληρωμών που τηρείται ήδη ή ανοίγεται στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της υπηρεσίας αλλαγής, και

«παλαιός» λογαριασμός πληρωμών: ο λογαριασμός που τηρείται στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και του οποίου η αλλαγή ζητείται από τον καταναλωτή.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω υπηρεσία είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα αρχεία:

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού – Πληροφορίες για τους καταναλωτές βάσει του άρθρου 14 του ν. 4465/2017(link is external)

Οδηγός αλλαγής λογαριασμών πληρωμών

ΠΗΓΗlawspot.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ