Θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων μετά τον Ν. 4474/2017

104

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ.1138/13.9.2017 απόφαση της ΑΑΔΕ, με θέμα την «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/ 7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/ 1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου». Ειδικά, από τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 4474/2017, επισημαίνουμε:

Άρθρο 13 – «Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων»

· Παρατείνεται για δύο (2) έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

· Ο σύνδικος της πτώχευσης δεν είναι πλέον υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένει όμως υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο όνομα του πτωχού

· Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς, για τα έτη κατά τα οποία υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος, το πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και Φ.Α.Π., που αναλογεί στο ποσοστό ή στο δικαίωμα του ακινήτου που κληρονομείται

· Για το παραδεκτό της συζήτησης ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου προσκομίζεται από τον ενάγοντα, όταν αυτός είναι και υπόχρεος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή και Φ.Α.Π., κατά περίπτωση, για τα πέντε προηγούμενα έτη, χωρίς να απαιτείται πλέον η καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή του Φ.Α.Π. του ακινήτου ούτε η ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π.

Άρθρο 14 – «Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια»

· Διευρύνεται ο κύκλος των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας, ο οποίος από 1.8.2017 καταλαμβάνει και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και φορολογούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς με βάση τη διάταξη της περίπτωσης α΄ Ενότητας Β΄ του άρθρου 43 του Κώδικα.

· Απαλλάσσονται από το φόρο κτήσης κερδών από τυχερά παίγνια τα έπαθλα τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Ν.4446/2016, δηλαδή τα χρηματικά ή και τα κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών.

· Ορίζεται ότι η πρώτη δόση ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ.1138/13.9.2017 απόφασης εδώ

ΠΗΓΗe-forologia.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ