ΑΠ ποιν. 1927/2016 : Χρέη προς το Δημόσιο – η αδυναμία του κατηγορουμένου δεν αποτελεί στοιχείο της αντικ. υποστ.

84

ΠοινΧρον τόμο 2017, σελ. 366

Χρέη προς το Δημόσιο (άρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990). Εσφαλμένη αθώωση του κατηγορουμένου: Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση για το αδίκημα της μη

καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 150.000 ευρώ, διότι το δικαστήριο της ουσίας, με το να στηρίξει την αθωωτική του κρίση στην μη πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρ. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, ενόψει της αποδειχθείσας αντικειμενικής αδυναμίας του κατηγορουμένου προς καταβολή του χρέους, εσφαλμένως ενέταξε την αδυναμία αυτή στα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος, η δε επικουρική αιτιολογία περί μη αποδείξεως του δόλου του κατηγορουμένου επάγεται έλλειψη νομίμου βάσεως, καθόσον προκαλείται ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν η αθωωτική κρίση βασίστηκε εν τέλει σε έλλειψη στοιχείου της αντικειμενικής ή της υποκειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος.