ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ (ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

122

Νομικές και οικονομικές υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες χαμηλού εισοδήματος

Αλλαγές στη νομοθεσία για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε(link is external) στη Βουλή (Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις).

Ειδικότερα, με το άρθρο 102 του νομοσχεδίου επιχειρούνται τροποποιήσεις στα άρθρα 74-94 του Ν. 4389/2016προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος 11, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματικής συνδρομής σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να λαμβάνουν από τους εμπειρογνώμονες που διορίζονται με βάση την εν λόγω ρύθμιση, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τα Κέντρα Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δανειοληπτών, κατά την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή τη διαμεσολάβηση του Ν. 3869/2010 προκειμένου για την αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών φυσικών προσώπων.

 

Άρθρο 102 παρ. 11:

Προστίθεται άρθρο 93Α στο Ν. 4389/2016 ως εξής:

«Άρθρο 93 Α : Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό την ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το ν. 3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

3. Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 1 είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

4. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι πάροχοι της παραγράφου 3 από την υποβολή σχετικής αίτησης ορίζονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες σε συγκεκριμένη υπόθεση με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το «Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που τηρείται για του σκοπό αυτό στην ΕΓΔΙΧ και καταρτίζεται ανά κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανά περιφερειακή ενότητα, μετά από έκδοση ετήσιας προσκλήσεως του ΕΓΔΙΧ η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Δεν επιτρέπεται οι πάροχοι της παραγράφου 3 να χρεωθούν πάνω από μία αίτηση δικαιούχου, αν προηγουμένως δεν εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των υπολοίπων εγγεγραμμένων του ανωτέρω μητρώου. Όσοι δε, πάροχοι αρνηθούν να αναλάβουν ή εγκαταλείψουν το έργο τους χωρίς σπουδαίο λόγο διαγράφονται κατά την κρίση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το τηρούμενο μητρώο.

5. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, καθώς και για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είναι το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παρόχων της παραγράφου 3 βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στου οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

6. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι διορισμού των παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της παύσης ή ανάκλησης των δικηγόρων και των οικονομολόγων, το περιεχόμενο της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας και το ύψος του ποσού της αποζημίωσης των παρόχων ανάλογα με τη διαδικασία για την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων, το πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των διοριζόμενων παρόχων, η κατάρτιση και λειτουργία του «Ειδικού Μητρώου Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου για τη συνδρομή στην παροχή εξειδικευένης νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

Η σχετική αιτιολογική έκθεση

Με την πρώτη παράγραφο επέρχονται τροποποιήσεις στις οργανωτικές μονάδες της ΕΓΔΙΧ, και συγκεκριμένα προστίθεται η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται το Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης σε Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού σε τρία τμήματα, προστίθεται νέο Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών στη Διεύθυνση Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, ενώ τα λοιπά Τμήμα της ΕΓΔΙΧ οργανώνονται κάτω από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Στρατηγικής και Συντονισμού, Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβουλών και Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών.

Με την τρίτη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Οικονομικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών.

Με την τέταρτη παράγραφο ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών και η διάρθρωση αυτής στα Τμήματα Τηλεφωνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών και Παρακολούθησης -Υποστήριξης ΚΕΥΔ.

Με την πέμπτη παράγραφο καταργούνται τα άρθρα του νόμου που προέβλεπαν οργανωτικές δομές της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οι οποίες έχουν τεθεί υπό τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης

Με την έκτη παράγραφο αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Με την έβδομη τροποποιούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων, ώστε να προβλέπονται και αρμοδιότητες αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που τελούν υπό την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Με την όγδοη παράγραφο επιχειρείται αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, από εβδομήντα εννέα σε εκατόν δέκα τρεις, προκειμένου αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 62), οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικώς με αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί ήδη στο δημόσιο τομέα.

Με την ένατη παράγραφο προστίθεται πρόβλεψη σχετικά με τη δημιουργία λίστας επιλαχόντων εμμίσθων δικηγόρων, ώστε σε περίπτωση αποποίησης διορισμού των επιτυχόντων, να δύνανται να διοριστούν επιλαχόντες από τη λίστα κατάταξης επιτυχόντων.

Με τη δέκατη παράγραφο αποσαφηνίζεται ο επιχειρησιακός στόχος των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες.

Με την ενδέκατη παράγραφο θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματικής συνδρομής σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να λαμβάνουν από τους εμπειρογνώμονες που διορίζονται με βάση την εν λόγω ρύθμιση, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τα Κέντρα Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δανειοληπτών, κατά την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή τη διαμεσολάβηση του Ν, 3869/2010 προκειμένου για την αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών φυσικών προσώπων.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ