Προεδρικά Διατάγματα για την Εμμισθοποίηση Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων

200

Ποια ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία μετατρέπονται σε έμμισθα

Με έγγραφό της η Νομική Διεύθυνση του Εθνικού Κτηματολογίου ενημερώνει αναφορικά με την έκδοση μίας σειράς προεδρικών διαταγμάτων για την εμμισθοποίηση ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων.

Ειδικότερα, με Προεδρικά Διατάγματα που εξεδόθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 811/1971, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4456/2017 και σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν, 4487/2017, ειδικά άμισθα υποφυλακεία μετετράπησαν σε έμμισθα και επήλθαν συγχωνεύσεις.

Με την υπ’ αριθμ. 69209οικ./29.9.2017 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανατέθηκαν καθήκοντα καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά φύλλα στου Προϊσταμένους των Γραμματειών και των οικείων Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων, κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη.

Δείτε σχετικά: