Αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων

66

Από ποιους δήμους ασκείται εποπτεία και βάσει ποιων διατάξεων (ΝΣΚ)

Με την υπ’ αριθμ. 219/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση:

1. Στους Δήμους περιήλθε από τις 1-1-2011, η άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων που η λειτουργία τους εκτείνεται εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας και των ιδρυμάτων που έχουν αυτά συστήσει, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες οργανωμένης περίθαλψης (άρθρο 94 παρ. 3Β περ. 11 του ν. 3852/2010).

Στην εποπτεία, η οποία αφορά στον έλεγχο των πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας των ιδρυμάτων αυτών – και δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας τους, ως φορέων κοινωνικής πρόνοιας – περιλαμβάνεται και η έγκριση του προϋπολογισμού τους. Ειδικότερα η εποπτεία αυτή διέπεται από το ν. 281/1914 (που δεν καταργήθηκε), το ν.δ. 1111/1972, που περιλαμβάνει ειδικότερες ρυθμίσεις για τα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία (άρθρα 18-27) και συμπληρωματικά από τα άρθρα 78 επ. του Α.Κ. (περί σωματείων).

2. Αναφορικά με τα ιδρύματα του άρθρου 6 του ν.δ. 1111/1972 εφαρμόζονται οι διατάξεις του – εκδοθέντος κατά τα άρθρα 108 επ. του Α.Κ. και 6 του ν.δ. 1111/1972 – διατάγματος, περί εγκρίσεως της σύστασης εκάστου φιλανθρωπικού ιδρύματος και κύρωσης του οργανισμού του.

3. Στους Δήμους έχει περιέλθει ομοίως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου των επιχορηγήσεων γενικώς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (ομόφ).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.