Γνωστή εταιρεία ανάληψης δημοσίων έργων ζήτησε την υπαγωγή της στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

111
close-up shot of different value euro currency

Την ένταξή της στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης των οφειλών της αιτήθηκε γνωστή εταιρεία ανάληψης δημοσίων έργων στα Δωδεκάνησα.
Πρόκειται για την πρώτη αίτηση, που υποβάλλεται από εταιρεία με μεγάλο κύκλο εργασιών στη Ρόδο και ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία αρμοδίως με «όχληση» των πιστωτών της.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των πιστωτών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Η εταιρεία συστήθηκε με σκοπό μελέτες και επιβλέψεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την κατασκευή και πώληση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής και οποιανδήποτε εμπορική, βιομηχανική, τουριστική και ξενοδοχειακή εκμετάλλευση.
Ασχολήθηκε με την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος και την κατασκευή ιδιωτικών και Δημοσίων έργων μεγάλης κλίμακας κατά κύριο λόγο στον Νομό Δωδεκανήσου και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Επίσης ασχολήθηκε με την ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.
Το ύψος των κυριότερων δημοσίων και ιδιωτικών έργων που έχει αναλάβει ανέρχεται στο ποσό των 357,96 εκατομμυρίων ευρώ.
Λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης υπήρξε αδυναμία της εταιρείας για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των εξόδων που προέκυψαν και δημιουργήθηκαν οφειλές της εταιρείας σε εργαζόμενους και προμηθευτές, σε οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) και προς την Δ.Ο.Υ. που ως επί το πλείστον αφορούν τον εξωλογιστικό κλείσιμο παρελθουσών χρήσεων προς αυτήν.
Στους λόγους της οικονομικής της αδυναμίας συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή της από την εκτέλεση δημοσίων έργων, που ενώ τα εκτέλεσε εμπρόθεσμα στο παρελθόν και τα έδωσε σε χρήση δεν αποπληρώθηκε εγκαίρως και σε πολλά ούτε μέχρι σήμερα.
Μάλιστα η εταιρεία εξέδωσε λογαριασμούς τόκων οι οποίοι εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες και ύστερα από προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια και μετά την έκδοση διαταγών πληρωμής από τα Πολιτικά Δικαστήρια, τώρα πλέον εισέρχεται η εταιρεία στην διαδικασία εισπράξεων αυτών.

Με την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017, η επιχείρηση με αφετηρία την σταδιακή είσπραξη από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εκκαθαρισμένης απαίτησης της ποσού 1,3 εκατ. ευρώ που προήλθε από αμετάκλητη διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την εν συνεχεία πιθανότατη είσπραξη από εκτελεσμένα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα τελεσιδικήσει, υπολογίζει να εισπράξει επί πλέον ποσά που με τις σημερινές προβλέψεις ανέρχονται σε 400.00€ περίπου.