ΣτΕ 2851/2017 – Προθεσμία παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

247

ΣτΕ ΣΤ΄ Τμ. 2851/2017 επταμ.

Δικαίωμα περιουσίας – Αρχή της ισότητας – Αρχή της αναλογικότητας – Προθεσμία παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Με το άρθρο 90 παρ. 6 του ν. 2362/1995 θεσπίσθηκε συντομότερη παραγραφή (5ετής) για τις αξιώσεις κατά του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σε σχέση με την παραγραφή (20ετή) που θεσπίσθηκε με το άρθρο 86 παρ. 3 του ιδίου νόμου για τις αντίστοιχες αξιώσεις του Δημοσίου κατά τρίτων αλλά και με την παραγραφή (20ετή), που θεσπίζει για τις αξιώσεις αυτές η γενική διάταξη του άρθρου 268ΑΚ

– Η διαφοροποίηση αυτή δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα από την ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των βεβαιωμένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αξιώσεων κατά του Δημοσίου καθώς και των ΟΤΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονομικής κατάστασης αυτών, προς αποφυγή ανατροπής, μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος των οικονομικών δεδομένων κατά συνεκτίμηση των οποίων το Δημόσιο και οι ΟΤΑ προβαίνουν στο σχεδιασμό της οργανώσεως και του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (πρβλ. ΑΕΔ 1, 2/2012, 25/2012)

– Εξάλλου, η προβλεπόμενη ως άνω 5ετής παραγραφή, είναι εύλογη, παρέχοντας επαρκή χρόνο στον επιμελή διάδικο για την διεκδίκηση των αξιώσεών του

– Επομένως, η επίμαχη διάταξη δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 17) ή στην ΕΣΔΑ [με μειοψηφία]