Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

52
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, η οποία εστάλη σήμερα στο τυπογραφείο για δημοσίευση (το Φ.Ε.Κ. θα το γνωρίζουμε αύριο πρωί) :
1)    Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης περί «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).
2)    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2015.