Τροπολογία φέρνει αλλαγές στο νέο νόμο του Ασφαλιστικού. Η έκπτωση στις εισφορές αποτελεί ασφαλιστική οφειλή

75

Τροπολογία που προβλέπει αλλαγές στον μόλις ψηφισθέντα νόμο 4387/2016για το νέο Ασφαλιστικό, κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”. Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 39 παρ.3 του ν.4387/2016 μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου

προστίθεται η φράση: «Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2».

Επίσης στην τροπολογία προβλέπεται ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του ν.4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3.Με κοινή απόφαση των Υπουργων Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί μεχρι 31.7.2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενοποίηση εντός της φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών. Η εν λόγω ενοποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2017». Δείτε την Τροπολογία εδώ