ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

1103

Το ακόλουθο πρόγραμμα υπολογίζει τα δικαστικά έξοδα που πρέπει να επιδικασθούν κάθε φορά, μετά το Ν. 4387/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4393/2016) 

Επισημαίνεται ότι η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ δεν έχει καταργηθεί με ρητή διάταξη του νόμου. Ειδικότερα, το αρ. 40§16 του ν. 4111/2013 κάνει λόγο για εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών και υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκ των οποίων ρητά καταργήθηκε με το ν. 4387/2016 μόνο το ΤΑΝ

 

(κλικ στην εικόνα)

Περιέχονται και οδηγίες χρήσης.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ MS ACCESS 2007 ή νεώτερη

Στην προειδοποίηση ασφαλείας της ACCESS επιλέξτε ενεργοποίηση του περιεχομένου