Τέθηκε εκτός προστασίας του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα εργολαβική εταιρεία της Ρόδου

401
δικαστηριο

Την λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές γνωστής εργολαβικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο νησί και έχει αναλάβει σηµαντικά δηµόσια

έργα, απεφάσισε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, θέτοντάς την εκτός της προστασίας του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα!
Το δικαστήριο έκανε συγκεκριμένα δεκτή σχετική αίτηση της τράπεζας Πειραιώς που προσέφυγε αρμοδίως, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τονίζοντας ότι παρότι είχε προχωρήσει σε συμφωνία με την εταιρεία και είχε εξασφαλιστεί η ρύθμιση των χρεών της, στα πλαίσια της υπαγωγής της στο άρθρο 99, δεν κατέβαλε τις προβλεπόμενες δόσεις των οφειλών της, παραβιάζοντας τους όρους της υπ’ αρίθμ. 4/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Η εταιρεία είχε έλθει σε συμφωνία με το 78,64% των πιστωτών της, ρυθμίζοντας οφειλές της ύψους 2.712.820,32 ευρώ.
Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η εργολαβική ή υπεργολαβική ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων (εργοληπτική επιχείρηση), η κατασκευή και πώληση οικοδοµών, δηλαδή αυτοτελών οικοδοµών, διαµερισµάτων πολυκατοικιών, καταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων, η κατασκευή προκατασκευασµένων κτηρίων (από ξύλο ή πλαστική ύλη ή σκυρόδεµα ή τέλος από µέταλλο), η παραγωγή και πώληση σκυροδέµατος (έτοιµο µπετόν), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, είτε µε την ίδρυση µεσιτικού γραφείου ακινήτων, είτε µε την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων είτε, τέλος, µε την εκµετάλλευση παντός είδους ακινήτων, κυριότητας ή µη της εταιρείας, µε την εκµίσθωση ή υπεκµίσθωσή τους, η εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή κ.α..
Αποτελεί δε συνέχεια οικογενειακής παράδοσης η οποία ξεκίνησε το έτος 1974. Κατά την πορεία της δραστηριότητάς του, ο ιδρυτής της έγινε ένας από τους µεγαλύτερους εργολάβους στο νησί της Ρόδου και η επιχείρησή του πρωτοπόρησε και πρωτοτύπησε µε την εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων στο χώρο της οικοδοµής, όπως το υποστύλωµα της οικοδοµής µε σκαλωσιά που πρώτος εφάρµοσε στη Ρόδο και ως τότε γινόταν µε καδρόνια.
Η οικονοµική πορεία της εταιρείας κατά τα έτη 2008-2009 παρουσίασε σηµαντική άνοδο και συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της ανερχόταν το έτος 2008 στο ποσό των 4.641.340,83 ευρώ, ενώ στο επόµενο έτος έκλεισε πάλι θετικά στο ποσό των 3.726.504,31 ευρώ.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της υπερδωδεκάµηνης εταιρικής χρήσης (17 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεµβρίου 2009) έκλεισε στο ποσό των 8.367.845,14 ευρώ.
Την ανοδική πορεία της εταιρείας και την καλή φήµη της στο χώρο των κατασκευών της Ρόδου, ανέκοψε, στις αρχές του έτους 2010, η γενικότερη οικονοµική κρίση, που εµπόδισε πρωτίστως τις νέες επενδύσεις στο νησί και πάγωσε τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα, που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη.
Παρά τις προσπάθειες να συγκρατηθεί ο οικονοµικός προγραµµατισµός της εταιρείας, αλλά και οι σταθερές αξίες στην ποιότητα των έργων που κατασκευάζει, ζηµιώθηκε µε µεγάλα ποσά λόγω ακάλυπτων επιταγών από πελάτες, µε αποτέλεσµα να εξανεµιστεί η κερδοφορία της.
Επιπλέον, η εταιρεία είχε ήδη επιβαρυνθεί µε υψηλό τραπεζικό δανεισµό από συστάσεώς της, προκειµένου να προµηθευτεί τον απαραίτητο, σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό για τη λειτουργία της, συνολικού κόστους περίπου 750.000 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι εργασίες της, που κατά το έτος 2009 είχαν ξεκινήσει µε τις καλύτερες προοπτικές, να περιοριστούν σηµαντικά στις αρχές του 2010 µέχρι και σήµερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύκλος εργασιών του 2010 έκλεισε στο ποσό των 1.291.402 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές της σε τράπεζες ανέρχοντο στο ποσό του 1.432.409,05 ευρώ και για την κάλυψή τους υφίστανται εµπράγµατες ασφάλειες επί ακινήτων της.
Επιπλέον, προς εξασφάλιση της συνολικής απαίτησης της βασικής προµηθεύτριας εταιρείας της, ύψους 947.022,15 ευρώ, ο πρόεδρος της εταιρείας έχει παραχωρήσει προσωπική εγγύηση.
Τα χρέη της σήµερα ανέρχονται σε 6 εκατ. ευρώ περίπου.
Την εταιρεία εκπροσώπησε η δικηγόρος κ. Στέλλα Ρουµπέτη και την τράπεζα η δικηγόρος κ. Λουκία Βούη. Πηγή:www.dimokratiki.gr