Νόμιμη η άρνηση πρόσβασης στο φάκελο για τις κρατικές ενισχύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

349

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σε πρόσφατή απόφασή της έκρινε ότι είναι νόμιμη η άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει στο πλαίσιο μιας επίσημης έρευνας για κρατικές ενισχύσεις, στους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την πρόσβαση στο φάκελό της για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποστήριξε ότι, μετά την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εν λόγω πρακτική της Επιτροπής συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 41 (δικαίωμα χρηστής διοίκησης) και του άρθρου 47 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου) του Χάρτη.

Η Διαμεσολαβήτρια διενήργησε έρευνα επί του ζητήματος και διαπίστωσε ότι η πρακτική της Επιτροπής συνάδει με τους σχετικούς διαδικαστικούς κανονισμούς περί κρατικών ενισχύσεων και τη νομολογία των δικαστηρίων της ΕΕ όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών. Το γεγονός ότι δικαιούχοι και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις αντικατοπτρίζει τον περιορισμένο ρόλο τους στο πλαίσιο των ερευνών για κρατικές ενισχύσεις, καθώς και ότι μια έρευνα σχετικά με κρατική ενίσχυση απευθύνεται στο κράτος μέλος και όχι σε κάποιον δικαιούχο. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια δεν διαπίστωσε κακοδιοίκηση.
LegalNews24.gr