Απορρίφθηκε η αγωγή της Ρόδων Α.Ε. κατά της Ρ. Μαντικού

368
δικαστήριο

Θεωρήθηκε αρμοδίως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου η υπ’ αρίθμ.  79/2016 απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή που υπέβαλε η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» µε τον διακριτικό τίτλο “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” σε βάρος της πρώην προέδρου της κ. Ρένας Μαντικού, με την οποία

διεκδικούσε αποζηµίωση συνολικού ύψους 605.500 ευρώ.
Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης η υπό εκκαθάριση (πλέον) δημοτική επιχείρηση ισχυρίστηκε ότι λόγω της παράνομης και υπαίτιας κακοδιαχείρισης της κ. Μαντικού, των εταιρικών της υποθέσεων υπέστη θετική ζημία και ηθική βλάβη.
Πλην όμως στην αγωγή δεν γινόταν επίκληση των στοιχείων που θεμελιώνουν την νομιμοποιητική εξουσία των εκπροσώπων της εταιρείας για την υποβολή της εταιρικής αγωγής.
Πιο συγκεκριμένα δεν έγινε επίκληση απόφασης της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για την άσκησή της, με αποτέλεσμα η αγωγή να κριθεί απαράδεκτη, λόγω αοριστίας και απορρίφθηκε!
Μάλιστα η εταιρεία “ΡΟΔΩΝ ΑΕ”, εντέλλεται με την απόφαση που εκδόθηκε να καταβάλει στην κ. Μαντικού τα δικαστικά της έξοδα τα οποία όρισε στο ποσό των 7.000 ευρώ!
Με την ίδια απόφαση έγινε μερικώς δεκτή αγωγή που άσκησε η κ. Μαντικού κατά της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» και της επιδικάστηκε χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα η κ. Μαντικού, με αγωγή της, που συνεκδικάστηκε με την ως άνω αγωγή της ανώνυμης εταιρείας, υποστήριξε ότι τα όσα ισχυρίστηκε η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» σε βάρος της είναι ψευδή, ενώ περαιτέρω υποστήριξε ότι δεν της καταβλήθηκε η αμοιβή της ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, για τους μήνες από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του έτους 2009.
Ζήτησε έτσι να υποχρεωθεί η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες και 9.600 ευρώ για αµοιβές.
Ως προς το δεύτερο αίτημά της, περί καταβολής της αμοιβής της, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας.
Για το πρώτο αίτημα, το δικαστήριο έκρινε, ότι επειδή η εταιρεία «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» ερημοδικάστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τεκμαίρεται, ότι ομολογεί τους πραγματικούς ισχυρισμούς της κ. Μαντικού με αποτέλεσμα να της επιδικάσει χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ αλλά και να καταδικάσει την ανώνυμη εταιρεία στην καταβολή και των δικαστικών της εξόδων που υπολόγισε στα 400 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι µε την αγωγή που άσκησε εις βάρος της κ. Μαντικού η δηµοτική επιχείρηση την 29η Νοεµβρίου 2010, ζητήθηκε η επιδίκαση ποσού 105.500 ευρώ ως αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία και 500.000 ευρώ ως αποζηµίωση για ηθική βλάβη.
Στην αγωγή, που υποβλήθηκε επί των ηµερών του κ. Τριοµµάτη υποστηρίζεται ότι ο λόγος της αποµάκρυνσης της κ. Μαντικού από τη θέση της προέδρου υπήρξε η διαπίστωση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της χειριζόταν τις υποθέσεις της δηµοτικής επιχείρησης κατά τρόπο αυθαίρετο, παρακάµπτοντας τις όποιες αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου και επιφέροντας πολλές φορές βλάβη στα συµφέροντα της εταιρείας!
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην αγωγή της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» στο από 14-7-2008 ιδιωτικό συµφωνητικό µε το οποίο παραχωρήθηκε από την εταιρεία σε επιχειρηματία η διαχείριση (management) της καντίνας υπ’ αριθµ. «3», που λειτουργούσε στην παραλία «Έλλη» έναντι του ξενοδοχείου «Casino Rhodos».
Τονίζεται ότι ανάµεσα στους υπόλοιπους όρους του ανωτέρω συµφωνητικού περιλαµβανόταν και η υποχρέωση της εταιρείας να προβεί στην ανακαίνιση και τον επανεξοπλισµό της ανωτέρω καντίνας και αναφέρεται εν συνεχεία στις οικονοµικές δοσοληψίες που ακολούθησαν στα πλαίσια εργολαβικού συµφωνητικού αλλά και σε έκδοση σειράς τραπεζικών επιταγών προς την εργολήπτρια εταιρεία, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, υπερέβαιναν κατά πολύ το ποσό του συµφωνηθέντος τιµήµατος και του βάσει αυτού εκδοθέντος ως άνω τιµολογίου παροχής υπηρεσιών και συγκεκριµένα 121.500 ευρώ.
Το δεύτερο σκέλος της αγωγής αφορά το από 1-3-2008 ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον Γ. Κ. για τη διαχείριση της επιχείρησης «Παλαιό Συσσίτιο».
Υποστηρίζεται ότι η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ελήφθη υπό τον όρο να προσληφθεί ως υπάλληλος δοκιµαστικά για διάστηµα ενός έτους, η κατάρτιση, δε, της σύµβασης µε τους όρους, οι οποίοι περιελήφθησαν σε αυτή, έγινε εντελώς αυθαίρετα από την κ. Μαντικού. Γίνεται µνεία στο από 30-4-2009 Συµφωνητικό Λύσεως Μίσθωσης, µε το οποίο συµφωνήθηκε η λύση της πιο πάνω σύµβασης και η καταβολή στον Γ. Κ. του ποσού των 40.000 ευρώ που θεωρεί παράνοµο η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ».
Η κ. Μαντικού από την άλλη µε την αγωγή της υποστήριξε ότι η αγωγή που άσκησε σε βάρος της η ΡΟΔΩΝ ΑΕ προσέβαλε και προσβάλλει την τιµή και την υπόληψή της και εν γένει την προσωπικότητά της, ως πρώην προέδρου της εν λόγω δηµοτικής επιχείρησης µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, ως διατελέσασας δηµοτικής συµβούλου και ως απλού µέλους της τοπικής κοινωνίας.
Υποστηρίζει δε ότι βασίζεται σε στοιχεία που είναι ψευδή και πάντως ασκήθηκε εν γνώσει της αβασιµότητας των εν λόγω στοιχείων καθώς αφετηρία και κίνητρο της ασκηθείσας αγωγής αλλά και της άρνησης πληρωµών των εν λόγω οφειλών έχουν την κακοβουλία και την προσπάθεια πολιτικής της σπίλωσης και εξόντωσης εκ µέρους του κ. Τριοµµάτη.
Υποστηρίζει συγκεκριµένα για την υπόθεση της καντίνας έναντι του καζίνο ότι είχε εκδοθεί τιµολόγιο της εργολήπτριας για την προµήθεια και τοποθέτηση οµπρελών, κρεβατιών και επιστρωµάτων θαλάσσης στην παραλία “ΕΛΛΗ” για ποσό 65.000 ευρώ το οποίο αθροιστικά µε το τιµολόγιο για την ανακατασκευή της καντίνας αντιστοιχεί ακριβώς στο πληρωθέν µε τις τραπεζικές επιταγές ποσό των 121.500 ευρώ.
Ως προς την καταµαρτυρούµενη πράξη της υπογραφής συµφωνητικού πρόωρης λύσης σύµβασης διαχείρισης (management) µε τον Γ. Κ. τονίζει ότι και αυτή αφενός εγκύρως καταρτίσθηκε και αφετέρου όχι µόνο ήταν σε γνώση των λοιπών µελών του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας αλλά και µε ρητές πράξεις στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η γνώση και έγκρισή της, αφού εκ των τεσσάρων τραπεζικών επιταγών, δύο πληρώθηκαν επί προεδρίας Χατζηµανώλη, ενώ οι υπόλοιπες δύο αµφισβητήθηκαν από τον κ. Τριοµµάτη, µε αποτέλεσµα να καταφύγει ο επιχειρηµατίας προς είσπραξη των νοµίµων απαιτήσεών του σε έκδοση διαταγής πληρωµής και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Πηγή:www.dimokratiki.gr