Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΣΤΠ)

439
Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το πρόβλημα της ηχορύπανσης

Η ηχορύπανση ως σοβαρός παράγοντας υποβάθµισης της ζωής των πολιτών, η υπερσυγκέντρωση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε περιοχές με

κατοικίες και η απροθυµία των αρµόδιων αρχών να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας καταστήµατος που παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του είναι στο επίκεντρο της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τα αρµόδια Υπουργεία.

Ο Συνήγορος προτείνει την κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και τη λήψη συγκεκριµένων μέτρων για την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης.
Σε συνέχεια της διαβούλευσης για το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα τα θέµατα ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι:
– Η ηχορύπανση ως «ρύπος» δεν έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο και αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική απειλή, που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, γεγονός που αποδεικνύεται από τις διαχρονικές και επαναλαµβανόµενες διαµαρτυρίες τους.
– Οι ∆ήµοι χορηγούν άδειες στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την υπερσυγκέντρωση και την άµεση γειτνίασή τους με κατοικίες.
– Συγκεκριµένα καταστήµατα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες, αν και έχει διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.
– Η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ ουσιαστικά δεν αξιοποιείται με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε την κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΚΥΕ, ενώ για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ηχορύπανσης πρότεινε:
– τη χορήγηση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΥΕ, με την έκδοση ενός παραβόλου,
– τη διατήρηση της έκδοσης άδειας χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων και έκδοσης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής, προκειµένου να είναι δυνατή η αυτοτελής ανάκλησή τους,
– τη διενέργεια αυτοψίας πριν τη χορήγηση άδειας μουσικής και χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ΚΥΕ,
– τη θεσµοθέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων γης και του ποσοτικού περιορισµού στη χορήγηση αδειών ΚΥΕ,
– την έκδοση αποφάσεων από τους ∆ήµους που θα θέτουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ και τον καθορισµό χρήσεων γης, με την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων,
– τη μέτρηση της στάθµης του θορύβου με ηχόµετρο κατά τη διενέργεια ελέγχων, και την υποβολή τεχνικής έκθεσης για τη χρήση μουσικής σε κλειστό χώρο,
– την ανάκληση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ, μετά από σύµφωνη γνωµοδότηση των αρµόδιων αρχών,
– την αναγνώριση των επιπτώσεων του θορύβου στη δηµόσια υγεία και ως εκ τούτου την έκδοση από τους Περιφερειάρχες των αποφάσεων απαγόρευσης λειτουργίας ΚΥΕ , σε περιπτώσεις συστηµατικής πρόκλησης ηχορύπανσης,
– την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο που θα περιλαµβάνει και το θόρυβο από τα ΚΥΕ.
Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη εδώ(link is external).
 Lawspot