Δεκτή προσφυγή εταιρείας κατά πράξεως καταλογισμού τελών χαρτοσήμου λόγω μη κλήσεώς της σε ακρόαση

275

Τέλη χαρτοσήμου – Υποχρέωση κλήσης σε ακρόαση

08/11/2016

Με την 8337/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο  Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας κατά πράξεως καταλογισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Αθηνών κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1-01-2003 έως 31-12-2003, ακύρωσε την ως άνω πράξη και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου η προσφεύγουσα να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης της πριν την έκδοση σε βάρος της της πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου.  

Κρίθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η φορολογική αρχή όφειλε εν προκειμένω να καλέσει την προσφεύγουσα να εκφράσει τις απόψεις της πριν την έκδοση της ένδικης πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου, ο δε σχετικός λόγος της προσφυγής προβλήθηκε λυσιτελώς.  

Και τούτο διότι, η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση προσφυγή της, τους πρόσθετους λόγους και το σχετικό υπόμνημα ισχυρίζεται ότι οι επίμαχες εγγραφές στα βιβλία της αφορούσαν πράξεις σχετικές με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και ότι ως εκ τούτου συνέτρεχε περίπτωση απαλλαγής της από καταβολή τελών χαρτοσήμου και προσκομίζει στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς της αυτούς, αυτούς δε τους ισχυρισμούς της θα μπορούσε η προσφεύγουσα να τους προβάλει ενώπιον της φορολογικής αρχής εφόσον καλείτο σε ακρόαση. 

Εξάλλου, στα στοιχεία της δικογραφίας δεν περιλαμβανόταν έγγραφο, με το οποίο η προσφεύγουσα κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις της πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως καταλογισμού τελών χαρτοσήμου, ενώ όπως ήταν γνωστό στο Δικαστήριο από άλλη ενέργειά του, ήτοι από έγγραφα άλλης δικογραφίας, έτερη κλήση την οποία επικαλείται η καθ’ ής φορολογική αρχή στην έκθεση των απόψεών της, κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στα πλαίσια ελέγχου για τον Κ.Β.Σ. και ουδόλως σχετιζόταν με την ένδικη καταλογιστική πράξη.Πηγή: Taxheaven