Δημόσιο: Πότε η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων μπλοκάρει το διορισμό

504

Κώλυμα διορισμού κατά το χρόνο διορισμού ενός υποψηφίου δημοσίου υπαλλήλου θα αποτελεί η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, σύμφωνα

με πρόβλεψη που εισάγεται με το νομοσχέδιο για την κινητικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπαλληλικός Κώδικας ούτως ή άλλως προβλέπει (άρθρο 5) ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Πλέον το κώλυμα μη εκπλήρωσης στρατιωτικών υποθέσεων αφορά τον χρόνο διορισμού, και φαίνεται πώς δεν αφορά τον χρόνο διενέργειας διαδικασιών προσλήψεων.
Αναλυτικότερα:
Άρθρο 29
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου».
Άρα το άρθρο 10 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (και άρθρο 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) μετατρέπεται ως εξής:
Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού
1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο.
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.
3. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου
aftodioikisi.gr