Από την αρχή η διαδικασία εξυγίανσης της ΚΑΙΡ

286
Καιρ

Για την 3η Μαρτίου 2017 αναβλήθηκε χθες η επανασυζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

(λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης από Πρωτοδίκη εισηγητή, που υπηρετούσε στη Ρόδο και είχε αναλάβει την διεκπεραίωσή της), της αίτησης για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης κατ΄ άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού κώδικα, της ΚΑΙΡ ΑΕ.
Η υπόθεση είχε εξεταστεί ενώπιον του δικαστηρίου την 5η Ιουνίου 2014 ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλησαν προσωρινά οι ατομικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας της ΚΑΙΡ ΑΕ.
Χθες κατέστη σαφές ότι εξαιτίας του χρόνου που μεσολάβησε για την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου απαιτείται η επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας, που έχει ανατεθεί σε αρμόδιο προς τούτο γραφείο, ενώ περαιτέρω έχει επέλθει αλλαγή του νομικού της συμβούλου, αφού την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.
Το δικαστήριο απεφάσισε χθες την διατήρηση της προσωρινής προστασίας της εταιρείας από τους πιστωτές και συγκεκριμένα να απαγορευθεί προσωρινά κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας αλλά και η αναγγελία στον “Τειρεσία” οποιουδήποτε δυσμενούς στοιχείου σε βάρος της.
Η κερδοφόρα πορεία της εταιρείας, που της επέτρεπε την απρόσκοπτη ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ανετράπη. Η ΚΑΙΡ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με προβλήματα οικονομικής ύφεσης και ρευστότητας.
Η ΚΑΙΡ σύμφωνα με την αίτηση όφειλε την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 το συνολικό ποσό των 2.045.408,93€ έναντι του Δημοσίου. Η Εταιρεία έχει προβεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της έναντι φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών οργανισμών. Με βάση τις βεβαιώσεις, το υπόλοιπο των οφειλών έναντι του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.089.548,86 € και έναντι των Ασφαλιστικών Οργανισμών στο ποσό των 1.179.061,03 €. Η Εταιρία οφείλει προς τους εργαζόμενους το συνολικό ποσό των 236.701,12 €. Στους ανέγγυους πιστωτές της οφείλει το ποσό των 3.686.444,58 € και στους ενέγγυους πιστωτές της το συνολικό ποσό των 1.202.056,56 €.
Την 29η Νοεμβρίου 2011 η ΚΑΙΡ μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Αγροτική Τράπεζα ακίνητα ιδιοκτησίας της με σκοπό να αχθούν σε πίστωση των οφειλών της.
Με τον τρόπο αυτό αποξενώθηκε από μεγάλο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της και κατάφερε να εξοφλήσει το υπόλοιπο της οφειλής της προς την ΑΤΕ, πλην του δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και των προς διαγραφή οφειλών, ποσού 1.202.056,66 €. Με το ίδιο συμφωνητικό επαναβεβαιώθηκε η υφιστάμενη από το έτος 2000 εκκρεμότητα σχετικά με την μεταβίβαση προς την τράπεζα ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στις περιοχές Σιαννών και Καλαβαρδών.
Η ΚΑΙΡ διαθέτει 33 ακίνητα, κινητά ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και αποθέματα συνολικής αξίας 5.503.869,37 €. Διατηρεί εξάλλου απαιτήσεις κατά τρίτων συνολικού ποσού 7.029.105,50 €.
Προς αντιμετώπιση του οικονομικού της προβλήματος, η ΚΑΙΡ επικεντρώνεται πλέον στη λήψη μέτρων που σχετίζονται με την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, με την ενδυνάμωση των γραμμών παραγωγής και του δικτύου διανομής και επιπλέον με την σταδιακή αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών της.
-Το δικαστήριο ανέβαλε επίσης για την 4η Απριλίου 2017 την επανασυζήτηση του  αιτήματος για την υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης, µε τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα, µιας εκ των πλέον γνωστών Ανώνυµων Εµπορικών Βιοτεχνικών Εταιρειών της Ρόδου.
Η εταιρεία, όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο νομικός της σύμβουλος κ. Ασημάκης Ασημακόπουλος, έχει πετύχει συμφωνία με την συντριπτική πλειοψηφία των πιστωτών της και κυρίως με την τράπεζα Πειραιώς και ως εκ τούτου θα υποβάλει ομοίως επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης της.
Το δικαστήριο διατήρησε ομοίως  την προσωρινή διαταγή που είχε εκδώσει με την οποία απαγορεύεται κάθε µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
Επιπλέον διατήρησε διαταγή με την οποία απαγορεύονται και αναστέλλονται µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης στο σύνολό τους τα ατοµικά και συλλογικά µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της εταιρείας και η κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. Το δικαστήριο ωστόσο επέτρεψε τη δυνατότητα µονοµερούς καταγγελίας των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) της εταιρείας αυτής.
Η εταιρεία συστάθηκε το 1983 και το µετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στην πορεία µετά και από συγχωνεύσεις µε άλλες εταιρείες των ίδιων συµφερόντων στο ποσό των 3,8 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της επένδυσε δυναµικά σε ακίνητα στο νησί της Ρόδου και εξασφάλισε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο στην πόλη της Ρόδου και στα γύρω χωριά. Βρέθηκε αντιµέτωπη µε απρόβλεπτα εµπόδια στην εξέλιξη των επιχειρηµατικών της σχεδίων κυρίως µε την αναστολή τους λόγω πολεοδοµικών προβληµάτων σε κεντρικό ακίνητο στο νησί της Ρόδου.
Τα δάνειά της φέρονται να ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προβεί στη σύναψη και χρηµατοδοτικών µισθώσεων για τις οποίες υπάρχουν οφειλές ενός εκατ. ευρώ περίπου. Οι οφειλές της σε προµηθευτές αγγίζουν τα 4 εκατ. ευρώ και σε επιταγές τα 600.000 ευρώ.
Οι οφειλές της στην εφορία ανέρχονται σε 290.000 ευρώ περίπου και σε ασφαλιστικούς οργανισµούς σε 370.000 ευρώ περίπου. Πηγή:www.dimokratiki.gr