Στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις για το… χακί real estate

96
Στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις για το... χακί real estate

Στο ΦΕΚ της 23ης Νοεμβρίου, με τις υπογραφές του υπουργού Αμυνας κ. Πάνου Καμμένου και αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη δημοσιεύθηκαν οι ειδικότερες ρυθμίσεις ζητημάτων που αφορούν τη νέα Υπηρεσία Αξιοποίησης της

Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ) για το… χακί real estate.

Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία διαθέτει τα επιμέρους τμήματα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης. Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης καθώς επίσης και τμήμα Νομικής Υποστήριξης αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λειτουργεί ως οργανωτική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Το Τμήμα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης επιλέγει από τις ενημερωμένες καταστάσεις με τα ακίνητα των Ταμείων (Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α) που τηρούνται στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, τα πιο κατάλληλα προς αξιοποίηση, εκπονεί οικονομοτεχνικές και λοιπές αναγκαίες μελέτες που αφορούν στα προς αξιοποίηση ακίνητα και εισηγείται στον διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. την ανάληψη εκ μέρους του ενεργειών για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Επιπλέον, εισηγείται, σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στο Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση, τον καθορισμό του ειδικότερου τρόπου της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετησίου ανταλλάγματος και την αποτίμηση σε χρήμα της ετήσιας αντιπαροχής.
Αντίστοιχα, το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, μεταξύ άλλων, παραλαμβάνει και τηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με τα ακίνητα των Ταμείων, παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών αξιοποίησης κατά το στάδιο σύναψης των συμβάσεων από τα ταμεία, καθώς και μετά από αυτό. Από την πλευρά τους, τα ταμεία υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί τα αιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να συντάσσονται, από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ενημερωτικά σημειώματα προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Το τμήμα Νομικής Υποστήριξης, μεταξύ άλλων, γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων των λοιπών τμημά των, προβαίνει σε νομικό έλεγχο των τίτλων των ακινήτων προς αξιοποίηση, καθώς και κάθε στοιχείου που σχετίζεται με τη νομική ταυτότητα- κατάσταση αυτών.
Στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. υπηρετεί μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, καθώς και οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υπηρεσία και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις επί των αντικειμένων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
Τα ταμεία έχουν την πάγια υποχρέωση να αποστέλλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου εκάστου έτους επικαιροποιημένες καταστάσεις με το σύνολο των ακινήτων ιδιοκτησίας τους τα οποία δεν χρησιμοποι- ούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς επίσης να παρέχουν στοιχεία και διευκρινίσεις που ζητούνται από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επί των υπόψη ακινήτων.
Από πλευράς του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι άκρως φιλόδοξοι αν ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Γιώργου Ζησιμάτου, υπεύθυνου της Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας τον περασμένο Οκτώβριο, η αξία των ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιστοιχεί σε 33 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει από κενά στρατόπεδα και εκτάσεις μέσα σε αστικά κέντρα μέχρι αεροδρόμια, ενώ ο στόχος είναι για έσοδα 250 εκατ. ευρώ έως το 2018 και 1 δισ. ευρώ έσοδα στην πενταετία.
newmoney
Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!