Δημόσιο: Λήγει η προθεσμία για τις μετατάξεις fast-track -Ποιοι εξαιρούνται

372

Μια «χρυσή ευκαιρία», όχι μόνο για την παραμονή, αλλά και για την ένταξή τους σε οργανική θέση τους στις υπηρεσίες όπου εργάζονται αυτή τη στιγμή, δίνεται σε αποσπασμένους υπαλλήλους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος κινητικότητας.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσοι υπάλληλοι «κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, 2.12.2016, είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δύνανται να μεταταχθούν, με αίτησή τους, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι».

Απατείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ή σε περίπτωση μη ύπαρξη κενής, με μεταφορά της θέσης, εφόσον οι προς μετάταξη υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει, και στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Με τη μετάταξη δεν μεταβάλλεται η εργασιακή σχέση και διατηρείται τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές του υπαλλήλου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που επιθυμεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος με κοινοποίηση στην υπηρεσία όπου ανήκει οργανικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως και 2.1.2017.

Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν έκδοσης απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011 και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2017.

Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά μέχρι 15.4.2017.

Οσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού, μετά από ανακοίνωση – πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν μέχρι 30.6.2017 στην υπηρεσία που αποσπώνται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2017.

Εξαιρέσεις

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι φορείς, για τους οποίους εξακολουθούν και ισχύουν
ειδικές διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις, διότι εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4440/2016, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ούτε και στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4440/2016.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4440/2016 δεν υπάγονται οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου άλλων υπηρεσιών από αυτές, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εφόσον η απόσπαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους ως προϊσταμένων στις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί συνέπεια επιλογής ή κρίσης από αρμόδιο μονομελές ή συλλογικό όργανο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρ. 86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ.29 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί», οι διατάξεις της παρ. 12β του άρ. 24 του ν. 4002/2011, με τις οποίεςτροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλη ταυτόσημου ή παρεμφερούς περιεχομένου διάταξη με τις προαναφερόμενες.

Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, αλλά υπηρετούν σε φορείς στους οποίους δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις, ωστόσο προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η έκδοση οργανισμού.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

aftodioikisi.gr