ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 136 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΑΡΚΟ

384
Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τον Μάρτιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, που χορηγήθηκαν με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση του

κεφαλαίου της εταιρείας το 2009 συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της ΕΕ (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής IP/13/195(link is external)).
Τον Μάρτιο του 2014,  η Επιτροπή αποφάσισε (2014/539/ΕΕ) ότι τα μέτρα προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και ότι η ΛΑΡΚΟ πρέπει να επιστρέψει το ποσό εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής ΙΡ/14/328(link is external)).
Η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει την ασυμβίβαστη ενίσχυση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της αποφάσεως.
Με προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως 2014/539/ΕΕ ή, εν πάση περιπτώσει, μην ενημερώνοντας επαρκώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε, παρέβη τις υποχρεώσεις της.
Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ εκκρεμούν:
α) η υπόθεση Τ-423/14(link is external) ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, με αντικείμενο την ακύρωση της ίδιας αποφάσεως και
β) η υπόθεση Τ-412/14(link is external) ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, με αντικείμενο την ακύρωση της αποφάσεως C(2014)1805 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014.
Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν, ήτοι το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς.
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.
Η επιχείρηση ζητεί από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.
 Lawspot