Στις 9 Δεκ 2016 η δίκη μελών του δ.σ. της ΔΕΥΑΡ

208
ΔΕΥΑΡ

Για την 9η Δεκεμβρίου 2016 προσδιορίστηκε η εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος, τους κ.κ. Χατζή Χατζηευθυμίου, Γεώργιο Κωσταρίδη, Εμμανουήλ Γλυνό, Ελευθέριο Καρανικόλα, Απόστολο Πουρνάρα, Σακελλάριο Καραγιάννη  και

Κων/νο Βάγγαλη, πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ρόδου, μετά από επιβαρυντική έκθεση του ΑΣΕΠ για την απασχόληση δύο συμβασιούχων στην επιχείρηση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διατελώντας κατά το χρονικό διάστημα από την 21-6-2010 έως την 2-11-2010 ο μεν πρώτος κατηγορούμενος ως πρόεδρος, οι δε δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος ως μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) προέβησαν με συλλογική τους απόφαση από κοινού σε παράνομη πρόσληψη στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. της Μ. Σ. και του Μ. Μ. μετατρέποντας τις σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των παραπάνω εργαζομένων σε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον εξής τρόπο:
Μετά την συγχώνευση των υφισταμένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης της νήσου Ρόδου και τη σύσταση ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου του Δήμου Ρόδου με την υπ’ αρ. 82/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου κατ’εφαρμογή των άρθρων 107§1.β και 109 του Ν.3852/2010, οι ως άνω κατηγορούμενοι παρότι γνώριζαν α) ότι το προηγούμενο ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είχε συνάψει με τους Μ. Σ. και Μ. Μ. συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες ήταν μη νόμιμες και συνακόλουθα άκυρες γιατί δεν είχαν εκδοθεί οι προαπαιτούμενες βεβαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας κατά παράβαση του άρθρου 6§6 του Ν. 2527/1997, ότι προ της λήξεως των διετών συμβάσεων τους την 19-3-2009 με την υπ’ αριθμ. 4/2009 απόφαση του ΔΣ της η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ, ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. 91/28.6.2007 απόφαση της βάσει της οποίας οι ως άνω εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί, ότι οι ως άνω εργαζόμενοι μετά την ανάκληση της απόφασης προσλήψεως τους κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή, την 5-5-2011 και μάλιστα εκκρεμούσης της εκδίκασης της υποθέσεως των ως άνω εργαζομένων με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. σε β’ βαθμό, συγκληθέντες οι ως άνω κατηγορούμενοι ως Δ.Σ. με τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους, προχώρησαν στην υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφαση τους με την οποία προέβησαν στην ονομαστική κατάταξη των εργαζομένων σε οργανικές θέσεις του ΟΕΥ της Δ.Ε.ΥΑΡ., συμπεριλαμβάνοντας και τους ανωτέρω ως εργαζομένους στην επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετατρέποντας παρανόμως τις σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αυτών σε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.
Υποστηρίζουν μεταξύ άλλων  ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως η ΔΕΥΑΡ, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτοντας ίδια διοίκηση, ανεξάρτητη ταμειακή υπηρεσία και ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, με βάση τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείρισή τους, ίδια περιουσία και δικούς τους πόρους, ανεξάρτητη και αυτοτελή εσωτερική οργάνωση και λειτουργία με βάση κανονισμούς που συντάσσονται από τα όργανα διοίκησης αυτών και τέλος δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τον οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται.
Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι σ’ αυτές τελούν σε διαφορετικό νομοθετικό και εργασιακό καθεστώς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικούς εργοδότες σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ και γενικά στο δημόσιο τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί η μείωση των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών, επιδομάτων και αμοιβών.
Κάνουν ειδική μνεία εξάλλου και στην τροπολογία  Κατρούγκαλου και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4325/2015 :
«Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών: α. με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. με την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.» Πηγή:www.dimokratiki.gr