ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

463
Άρθρο 48 του Νόμου 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με το άρθρο 48 του πρόσφατου Νόμου 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ρυθμίζονται

ζητήματα σχετικά με τη συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τη διάταξη, επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για συνυπηρέτηση με υπάλληλο, σύζυγο ή συμβιούντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015, που υπηρετεί σε Υπηρεσία ή Αρχή Εξωτερικού.
Η απόσπαση διενεργείται στην υπηρεσία που είναι τοποθετημένος ο/η σύζυγος ή ο συμβιών ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας πόλης ή περιοχής, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά από γνώμη του προϊστάμενου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
Οι αποσπώμενοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάλληλοι, λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το φορέα προέλευσης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.
Δείτε ολόκληρο το Νόμο 4440/2016 εδώ.
Lawspot