ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΔΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

567
Στην υπό κρίση υπόθεση ο Γ ζήτησε να λάβει αντίγραφα των εγγράφων ΕΔΕ που διενεργήθηκε εις βάρος αστυνομικών για τη διερεύνηση των συνθηκών χρήσης των όπλων τους που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του γιού του

Με την υπ’ αριθμ. 95/2016 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε επί υποθέσεως αναφορικά με τη χορήγηση προς

άμεσα ενδιαφερόμενο φακέλου Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που διενεργήθηκε εις βάρος των αστυνομικών, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην υπό κρίση υπόθεση ο Γ ζητεί να λάβει αντίγραφα του συνόλου των εγγράφων της ανωτέρω ΕΔΕ που διενεργήθηκε εις βάρος των αστυνομικών Α και Β για τη διερεύνηση των συνθηκών χρήσης των όπλων τους που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του γιού του, Δ.
Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι δεν περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Ο αιτών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα αιτούμενα έγγραφα σε υπόθεση που θα εκδικασθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με την νομιμότητα διεξαγωγής της ως άνω ΕΔΕ.
Από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Αρχής προκύπτει ότι ο αιτών περιεχόμενο του φακέλου (εκθέσεις καταθέσεων μαρτύρων, έγγραφα και πόρισα) της ως άνω ΕΔΕ Γ έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον, που συνίσταται στην υποστήριξη των δικαιωμάτων του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (αμφισβήτηση νομιμότητας διεξαγωγής της ως άνω Ε∆Ε)), να λάβει αντίγραφα των εγγράφων του σχετικού φακέλου της Ε∆Ε που διενεργήθηκε κατά των ως άνω αναφερόμενων αστυνομικών.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα εμπεριεχόμενα στο φάκελο της ΕΔΕ έγγραφα έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της εκκρεµούσης προσφυγής, ενώ ολόκληρο το σώμα της ως άνω ΕΔΕ δεν διαβιβάστηκε ποτέ στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών ή Εφετών, ώστε να μπορεί ο αιτών με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να έχει πρόσβαση σε αυτόν.
Με βάση τα παραπάνω, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε ότι η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας οφείλει να χορηγήσει στον Γ αντίγραφα του πορίσµατος και των λοιπών εγγράφων του φακέλου της διενεργηθείσας ως άνω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Αρχή, προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο προσφυγής, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τα υποκείµενα των δεδοµένων για τη διαβίβαση αυτή.
Δείτε αναλυτικά την Απόφαση 95/2016 εδώ(link is external).
Lawspot