Νόμιμη η διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων από ασφαλιστική σε άλλη ασφαλιστική εταιρία στο πλαίσιο δικαστικής υπόθεσης

647

Διαβίβαση δεδομένων από ασφαλιστική σε άλλη ασφαλιστική εταιρία: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη ότι συνάδει με το νόμο 2472/1997 η χορήγηση από την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB (υπεύθυνος επεξεργασίας) των αιτούμενων απλών προσωπικών

δεδομένων της ασφαλισμένης στην ασφαλιστική εταιρεία CNP Ζωής, στο πλαίσιο της μεταξύ τους ένδικης υπόθεσης και γι αυτό το λόγο η Αρχή χορήγησε άδεια διαβιβασης των αιτουμένων ευαίσθητων δεδομένων της ασφαλισμένης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο προβαλλόµενος σκοπός επεξεργασίας συνάδει µε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, ενώ παράλληλα πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των δεδοµένων (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997). Ειδικότερα, τα αιτούµενα στοιχεία αναφέρονται στο ιατρικό ιστορικό και την εξέλιξη της ασφαλιστικής εκείνης συµβάσεως πριν από τη χειρουργική επέµβαση θυρεοειδεκτοµής και ως εκ τούτου τυγχάνουν καταρχήν πρόσφορα για την ενίσχυση αποδεικτικώς του ισχυρισµού της αιτούσης ότι το πρόβληµα της υγείας που επικαλείται η ενάγουσα-ασφαλισµένη ότι πρόεκυψε 30 µέρες µετά την έναρξη ασφάλισης είναι προϋπάρχον, το οποίο δεν γνωστοποίησε η ασφαλισµένη στην εναγόµενη ασφαλιστική εταιρεία, και συνεπώς δεν γεννάται υποχρέωση της τελευταίας για καταβολή του χειρουργικού επιδόµατος. Πάντως, η εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των ανωτέρω στοιχείων απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου ουσίας. Δείτε την απόφαση 47/2016 εδώ.

 LegalNews24.gr