Ανισος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες

284
Αποτέλεσμα εικόνας για ανταγωνισμός

Ο άνισος ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα προϊοντα τρίτων χωρών παραμένει μια βασική πρόκληση για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια στην προσπάθειά της να

αναπτύξει τις εξαγωγές της στις ευρωπαϊκές αγορές και όχι μόνο.

Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) για το 2016, η υποχρεωτική εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών και την προστασία του καταναλωτή αυξάνει το κόστος παραγωγής και υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητά τους, την ίδια ώρα που στην Ένωση εισάγονται ατελώς αντίστοιχα προϊόντα από τρίτες χώρες που δεν διέπονται από την ίδια νομοθεσία.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ