ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

297
Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, το ισόποσο του προστίμου παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α

Με το άρθρο 16 του Νόμου 4368/2016 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη μία νέα διάταξη αναφορικά με τη συμμόρφωση των δήμων και περιφερειών προς

αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας οργάνου δήμου ή περιφέρειας, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, άμεσα, να συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο και το διατακτικό της εν λόγω απόφασης.
Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες δήμων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη στον υπόχρεο Δήμο, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων διοίκησης των συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία (όπως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), οφείλουν υποχρεωτικώς να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να εκδίδουν κάθε πράξη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εάν ο Ο.Τ.Α. για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνεται, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή Νομιμότητας ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Συντονιστής τον καλεί, εγγράφως, να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αφού ο Ο.Τ.Α. έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης.
Η μη έκδοση δε των απαιτούμενων για τη συμμόρφωση διοικητικών πράξεων από υπαλλήλους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η μη σύμπραξή τους σε αυτές ή σε ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για το σκοπό της συμμόρφωσης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια των άρθρων 233 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ΄ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο Ο.Τ.Α..
Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.
Lawspot