Εργαζόταν στο Δήμο Ρόδου επί 4 έτη χωρίς να πληρώνεται!

470

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων, προσθηκών και αντικρούσεων, στο πλαίσιο της αγωγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, ένας κάτοικος της Ρόδου κατά του Δήμου Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν επί 4ετία στην ταμειακή υπηρεσία χωρίς να πληρώνεται!
Σύμφωνα με την αγωγή, ο ενάγων, κατά το χρονικό διάστημα από 22-03-2012 έως και 30-03-2016 απασχολήθηκε ανελλιπώς στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, , ασκώντας καθήκοντα κλητήρα, ενώ συγχρόνως ανέλαβε την τήρηση και ανασυγκρότηση ολόκληρου του αρχειακού υλικού της εν λόγω υπηρεσίας.
Τούτο εξάλλου βεβαιώνει και συνομολογεί επισήμως και εγγράφως η ίδια η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ρόδου.
Ειδικότερα, όπως ισχυρίζεται, ανέλαβε τα ως άνω καθήκοντα κατόπιν προφορικής συμφωνίας – συμβάσεως που είχε συνάψει καλόπιστα με τους ιθύνοντες – εκπροσώπους του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι εξ αρχής αποδέχθηκαν τις υπηρεσίες του αδιαμαρτύρητα, διαβεβαιώνοντάς τον συνεχώς ότι πρόκειται να προβούν στη σύναψη σχετικής έγγραφης συμβάσεως εργασίας, αρχικώς ορισμένου χρόνου, η οποία μετέπειτα θα μετατραπόταν σε αορίστου.
Επισημαίνει δε πως από συνάψεως της ως άνω  προφορικής συμβάσεώς του με τον εναγόμενο Δήμο και πολλώ μάλλον αφ’ ης στιγμής ανέλαβε τα προαναφερόμενα καθήκοντά του, τελούσε σε πλήρη γνώση των εκπροσώπων και αρμοδίων υπαλλήλων και εν γένει υπηρεσιών του ότι τυγχάνει ήδη από το έτος 2005 απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ρόδου, με ειδικότητα στην Υποστήριξη Συστημάτων – Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών του Τομέας Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, αφού είχε ήδη προσκομίσει τους σχετικούς τίτλους σπουδών με σκοπό την πρόσληψή του.
Το γεγονός αυτό τον κατατάσσει, όπως υποστηρίζει, στην κατηγορία Υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του ευρύτερου τομέα Δημοσίου, στον οποίον υπάγονται και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ως εκ τούτου και οι Ο.Τ.Α..
Ισχυρίζεται παραπέρα στην αγωγή του και τα εξής:
«Πλην όμως καθόλα τα έτη της παραπάνω καθημερινής και ανελλιπούς απασχόλησής μου στην υπηρεσία του εναγομένου Δήμου, ο τελευταίος ουδέποτε μου κατέβαλε έστω μέρος του ποσού που αντιστοιχούσε στις μηνιαίες, καθορισθείσες στο ορισθέν δια σχετικής εγκυκλίου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθολόγιο αποδοχές μου, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο συνεχείς οχλήσεις μου και παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις των ιθυνόντων και εκπροσώπων του προς άμεση καταβολή των νομίμως δικαιουμένων δεδουλευμένων μου».
Επισημαίνεται επίσης ότι καθόλο το ως άνω χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στον Δήμο Ρόδου, ουδέποτε ο τελευταίος τον είχε ασφαλίσει, παρά τις επίμονες και συνεχείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες του.
Με την αγωγή του διεκδικεί αποζημίωση ύψους 47.064 € για μισθούς και ηθική βλάβη.
Αίσθηση προκαλεί ο ισχυρισμός του Δήμου Ρόδου ότι ο εναγόμενος είχε προσληφθεί παρανόμως από την πρώην ταμία του(!!) παρουσιάζοντας την ως υπάλληλο που είχε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει, όποιον ήθελε στην υπηρεσία της και να «εξαπατά» τους προϊσταμένους της!
Μάλιστα πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών επεδίωξε με κατάθεση του να πείσει ότι υπέγραφε εξουσιοδοτήσεις για σοβαρά οικονομικά ζητήματα του Δήμου Ρόδου «εν λευκώ» στον ενάγοντα, που δεν ήταν υπάλληλος!!
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Γιαννιού – Αθανασίου.

Πηγή:www.dimokratiki.gr