«ΚΕΠ» και ηλεκτρονικός οδηγός για τα κόκκινα δάνεια

223

Ηλεκτρονικό οδηγό για τα «κόκκινα» δάνεια των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως αποκαλύπτει η «ΗτΣ» η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ετοιμάζει διαγωνισμό για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος που θα στηρίζει τη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών τα οποία θα δημιουργηθούν στην Αττική και την Περιφέρεια, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στην παροχή ενημέρωσης και συμβουλών και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη της ιστοσελίδας των ΚΕΥΔ.

Νοικοκυριά κι επιχειρήσεις θα απευθύνουν με email τα ερωτήματά τους στα εξειδικευμένα στελέχη των Κέντρων και όπου χρειάζεται θα συμπληρώνουν ειδικές φόρμες με τα προσωπικά τους στοιχεία, τα εισοδήματά τους, τα δάνειά τους, την αξία της κατοικίας τους, το αν είναι υποθηκευμένη, τον χρόνο καθυστέρησης κ.λπ. και θα λαμβάνουν ενημέρωση και καθοδήγηση από τους ειδικούς των ΚΕΥΔ.

Βέβαια, η αναλυτική καθοδήγηση και οι συμβουλές θα δίνονται σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις των δανειοληπτών με τους αρμόδιους υπαλλήλους στα κατά τόπους Κέντρα.

Οι δυνατότητες του συστήματος, σύμφωνα με τον διαγωνισμό, θα είναι η εξυπηρέτηση 1.800.000 πολιτών. Το ύψος του έργου της ψηφιακής πλατφόρμας ανέρχεται στις 74.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου.

Σκοπός της δημιουργίας της ιστοσελίδας και του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΥΔ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών ως προς την κατανόηση των αναγκών και των υποχρεώσεων τους αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους και πριν αυτοί οδηγηθούν σε σημείο εξυπηρέτησης. Το κεντρικό αυτό σημείο εξυπηρέτησης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. υλοποιείται μέσω της web εφαρμογής της ιστοσελίδας, η οποία και θα αποτελεί την πύλη εισόδου των δανειοληπτών. Σκοπός των ΚΕΥΔ που θα ανοίξουν σε 30 περιοχές της χώρας είναι να:

[1] Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες, κατόπιν αιτήματός τους, στην κατάρτιση οικογενειακών, ατομικών ή επιχειρηματικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων ρυθμίσεων – διακανονισμών πληρωμής των πιο πάνω οφειλών.

[2] Ενημερώνουν τους εν γένει ενδιαφερόμενους για λήψη νέου δανείου ή για συμφωνία ρύθμισης για την έννοια και μεθοδολογία υπολογισμού των «ευλόγων δαπανών», την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», τις πιθανές συνέπειες του αποχαρακτηρισμού, καθώς και τα δικαιώματα που προσφέρονται στη νομοθεσία για αδύναμους δανειολήπτες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την πιθανότητα και τις συνέπειες του αποκλεισμού από την υπαγωγή σε μέτρα προστασίας, το χρονικό ορίζοντα της προστασίας, τις υποχρεώσεις τους από συμβάσεις πίστωσης ή ρύθμισης οφειλών και ιδίως τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών.

[3] Διαθέτουν τυποποιημένα υποδείγματα του ν. 3869/2010, του ν. 4307/2014, του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013, καθώς και άλλα συναφή έντυπα, και παρέχουν συνδρομή ως προς τη συμπλήρωσή τους.

[4] Παρέχουν συνδρομή σε υποψήφιους δανειολήπτες ή σε οφειλέτες για την κατανόηση των όρων δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν προταθεί καθώς και για την εκτίμηση της τρέχουσας και μελλοντικής πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά χρέη, τον υπολογισμό των «ευλόγων δαπανών» το διαθέσιμο εισόδημα των ενδιαφερόμενων και τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες – ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας, κατάστασης της επιχείρησης κ.α.).

[5] Ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τις παρεχόμενες σε αυτούς δυνατότητες διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους και παρέχουν συνδρομή στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών.

[6] Παραλαμβάνουν καταγγελίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 και τις διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

[7] Συμμετέχουν σε αναλαμβανόμενες από τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των νοικοκυριών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) απευθύνεται σε πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας, καθώς στους επωφελούμενους περιλαμβάνονται πολίτες και επιχειρήσεις που είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών τους, είτε επιθυμούν να αναλάβουν κάποια δανειακή υποχρέωση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους (προσωπικές, στεγαστικές ή επιχειρηματικές).

Σε κάθε περίπτωση επωφελούμενοι των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εν μέσω της οικονομικής κρίσης διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους, εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όχι μόνον τις υποχρεώσεις τους, τις βιοτικές τους ανάγκες και για δε τα νομικά πρόσωπα να καταστούν βιώσιμα και να αντεπεξέλθουν στην ομαλή ροή του οικονομικού κύκλου.

Ειδικότερα, στους δυνητικούς επωφελούμενους από τη λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. περιλαμβάνονται:

[1] Δανειολήπτες οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους

[2] Φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν ενώπιον των ειρηνοδικείων αίτηση υπαγωγής στο πεδίο του Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη), αλλά δεν ευδοκίμησε.

[3] Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 και επιλέγουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους.

[4] Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον αρμόδιου Ειρηνοδικείου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3869/2010

[5] Φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες και έμποροι), τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους ή επαπειλείται η περιέλευσή τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών,

[6] Φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες και έμποροι), των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις και τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή του Ν. 4307/2014 ή οι οιεσδήποτε άλλες ενέργειες εξωδικαστικού ή προπτωχευτιού συμβιβασμού δεν ευδοκίμησαν και οι οποίοι αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο,

[7] Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους, ενώ δεν έχουν καταδικασθεί οι εκπρόσωποι αυτών για φοροδιαφυγή εις βάρος του Δημοσίου, και έχουν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση το, οι οποίες ενδεχόμενα υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής τους στα πλαίσια των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα ή του Ν. 4307/2014, οι αιτήσεις αυτές δεν ευδοκίμησαν και επιθυμούν τη ρύθμιση των οφειλών τους.

[8] Εν δυνάμει (υποψήφιοι) δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν δανειακή υποχρέωση και επιθυμούν να λάβουν γνώση του πλαισίου του δανεισμού τους, των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του, των υποχρεώσεων προσωπικών και επιχειρηματικών που η λήψη του δανείου συνεπάγεται, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων (νομικών και οικονομικών) που θα ακολουθήσουν το δανεισμό.

ΣΤΑ ΚΕΥΔ
Εξι βήματα για διευθέτηση της υπόθεσης

Οι δανειολήπτες που θα επιλέγουν να επισκέπτονται τα ΚΕΥΔ θα εξυπηρετούνται ως εξής:

  • Ο επωφελούμενος θα υποβάλει μέσω της γραμματείας το αίτημά του για παροχή υπηρεσιών.
  • Το αίτημα του και θα καταχωρείται στο σύστημα παίρνοντας έναν μοναδικό αριθμό υπόθεσης.
  • Η γραμματεία θα έχει τη δυνατότητα να αναθέσει την υπόθεση στο αρμόδιο στέλεχος του πλησιέστερου κατά τόπου κέντρου.
  • Στην πρώτη επαφή του δανειολήπτη με την υπηρεσία θα γίνεται η καταγραφή των στοιχείων του και θα αποκτά μοναδικό «κωδικό επωφελούμενου».
  • Ανάλογα με την κατηγορία επωφελούμενου (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) και του αιτήματος, θα καταχωρίζονται στο σύστημα και θα παράγονται αντίστοιχα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορμών. Εξωτερικά έγγραφα που θα προσκομίζει ο δανειολήπτης θα μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και να συνδέονται με την υπόθεση.
  • Το αίτημα του επωφελούμενου θα παρακολουθείται ως προς την εξέλιξη του μέχρι την οριστική διευθέτηση και το κλείσιμο της υπόθεσης.