ΣΕ ΙΣΧΥ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

552

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής

Στις 17 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης.

Ο κανονισμός εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής στην Ένωση με στόχο την αποτροπή καταχρηστικής ή πέραν του φυσιολογικού χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής («πολιτική εύλογης χρήσης») και των αδειών για την επιβολή πρόσθετου τέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής εύλογης χρήσης και σχετικά με τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και σχετικά με την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2292 για τον καθορισμό της σταθμισμένης μέσης τιμής των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2352, σύμφωνα με τον οποίο η σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση καθορίζεται σε 0,0108 ευρώ το λεπτό.

Δείτε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2286(link is external) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2292(link is external).

Lawspot