Οι κατασχέσεις από τους δήμους εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων είναι μία πάγια δυνατότητα των δήμων έναντι των οφειλετών τους

354
Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών κος Πάνος Σκουρλέτης σχετικά με την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από τους δήμους.

Ο κος Σκουρλέτης επισήμανε ότι στο οργανικό νομοθέτημα που διέπει και οριοθετεί, τη θεσμική οργάνωση, τη λειτουργία καθώς και την οικονομική διαχείριση  των δήμων της χώρας (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), προβλέπεται ρητώς ότι, κατά την είσπραξη των  εσόδων τους εφαρμόζουν, όπου δεν υφίστανται ειδικότερες πρόνοιες, το ρυθμιστικό πλαίσιο που εκάστοτε ισχύει για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 113/τ. Α’ 8.6.2006), «Με την επιφύλαξη «των ειδικών διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εξόδων (ν. 356/1974), όπως αυτές κάθε, φορά-ισχύουν. Τα ταμειακά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν τις διατάξεις αυτές».

Από την ανωτέρω διατύπωση, καθώς και από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω άρθρο, καθίσταται σαφές ότι η επιδίωξη του νομοθέτη μέσω της σχετικής διάταξης ήταν αφενός να ταυτίσει τα θεσμοθετημένα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως sui generis νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με τα έσοδα του νομικού προσώπου του δημοσίου, αφετέρου να επιφυλάξει ρητά στους Ο.Τ.Α. τις ίδιες δυνατότητες και ευχέρειες επιδίωξης των εσόδων τους.

Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων από τους δήμους, ως μέτρο αναγκαστικής είσπραξης που περιλαμβάνεται ρητά στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [άρθρο 30 του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/τ. Α’ 27-03-1974), όπως ισχύει), δεν συναρτάται με οποιαδήποτε μεταβολή των μεγεθών των εσόδων των Ο.Τ.Α. (όπως π.χ. οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), αλλά συνιστά μία πάγια δυνατότητα διεκδίκησης χρηματικών απαιτήσεων των δήμων έναντι των οφειλετών τους.

Ωστόσο, στους οφειλέτες των Δήμων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι πάγιες διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου, σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/20124093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/τ, Α’/09-05-2013), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/τ. Α’ 26-07-2013).

Επίσης, έχουν ήδη ψηφισθεί και έχουν ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό τους οφειλέτες των Ο.Τ.Α., οι διατάξεις του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚ 32/ τ. Α 21-03-2015) και του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/τ. Α 14-04-2014).

Πηγή: Taxheaven