Πότε αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία στην παράλληλη ασφάλιση

435
 

Περιορισμούς στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως ασφαλιστικού χρόνου για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης θέτει το ΙΚΑ με εγκύκλιο του στην οποία διευκρινίζεται με ποιους όρους μπορεί να αναγνωριστεί η θητεία στις περιπτώσεις διαδοχικής η παράλληλης ασφάλισης .

Όπως ορίζει η εγκύκλιος ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη α) για την προσαύξηση του ποσού της δεύτερης σύνταξης και β) για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη μόνο στην περίπτωση που η πρώτη σύνταξη που έχει δικαιωθεί ο ασφαλισμένος από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης είναι σύνταξη αναπηρίας.

Στις γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν στο ΙΚΑ, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δίνει δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι επιτρεπτό να υπολογιστεί και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις είναι:

α) Λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και 
έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.

β) Λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω και με την πραγματοποίηση 900 ημερών εργασίας.

γ) Λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα
τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, εφόσον ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι το χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

Ειδικά όμως για περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στην διαδοχική ασφάλιση η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

β) Στην παράλληλη ασφάλιση, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.
Επομένως, όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση και πάλι ο νόμος ορίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση αποβλέπει καταρχήν μόνο στην προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ωστόσο, αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για δεύτερη φορά, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη είτε για την προσαύξηση του ποσού της δεύτερης σύνταξης, είτε για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη μόνο στην περίπτωση που η πρώτη σύνταξη που έχει δικαιωθεί ο ασφαλισμένος από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης είναι σύνταξη αναπηρίας.

Ειδικά λοιπόν για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης ή για προσαύξηση του ποσού δεύτερης σύνταξης από δύο ή περισσότερους φορείς, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι επιτρεπτό να αναγνωριστεί:

α) Για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από ασφαλισμένους που έχουν ασφαλιστεί σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μη, αρκεί το σύνολο ή μέρος του χρόνου που έχει ήδη αξιοποιηθεί να μην αξιοποιηθεί για δεύτερη φορά.

β) Για τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μόνο εφόσον:

• Έχει χορηγηθεί σύνταξη λόγω αναπηρίας χωρίς αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Έχει χορηγηθεί σύνταξη λόγω αναπηρίας με αναγνώριση μέρους του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναγνωρίζεται το υπόλοιπο του χρόνου σε φορέα αρμοδιότητας του ίδιου Υπουργείου.

• Εχει χορηγηθεί σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας με αναγνώριση μέρους του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από έναν φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Υπουργείου. Όμως και στην περίπτωση αυτή, ισχύει η απαγόρευση της διπλής αξιοποίησης του ίδιου χρονικού διαστήματος. Εάν όμως έχει εξαντληθεί ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο οποίος αναγνωρίστηκε από φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν είναι επιτρεπτό να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός για δεύτερη φορά προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

money-money.gr