Χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας σε πρώην εργαζόμενο πτωχεύσασας επιχείρησης

326

Κοινωνική προστασία


Σύνοψη διαμεσολάβησης

Επανεξέταση αιτήματος για την χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενο εταιρίας που πτώχευσε

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου
Ειδική επιστήμονας: Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου

Φεβρουάριος 2017

Πρώην εργαζόμενος σε επιχείρηση που κηρύχθηκε σε πτώχευση ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να μεσολαβήσει επειδή ο ΟΑΕΔ απέρριψε με την αιτιολογία του εκπροθέσμου αίτημά του για χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας. Ο πολίτης επισήμανε ότι η καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος δεν ήταν από δική του υπαιτιότητα. Συγκεκριμένα η εργοδότρια εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και διορίσθηκε σύνδικος, η οποία όμως δεν προωθούσε τις εργασίες της πτώχευσης αλλά αδρανούσε, ειδικότερα δε δεν προέβαινε στη δημοσίευση της απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, όπως ρητά ορίζεται στον Πτωχευτικό Κώδικα, ως μέτρο δημοσιότητας της πτώχευσης. Το Δικαστήριο διαπιστώνοντας την αδράνεια αυτή, διόρισε νέα σύνδικο, η οποία δημοσίευσε την απόφαση στο Δελτίο, προώθησε τη διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεων και επέδωσε στον ενδιαφερόμενο έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.

Αμέσως μετά, ο ασφαλισμένος υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας στον ΟΑΕΔ, αναγγέλθηκε ως πιστωτής και η απαίτησή του επαληθεύθηκε ενώπιον του εισηγητή δικαστή. Το αίτημά του για χορήγηση της παροχής αφερεγγυότητας απορρίφθηκε με την αιτιολογία της παρέλευσης χρόνου πέραν του εξαμήνου από την δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης. Κατά την άποψη του ΟΑΕΔ, αφετηρία της εξάμηνης προθεσμίας είναι η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και όχι η δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Ενστάσεις του ενδιαφερομένου απορρίφθηκαν τόσο από την αρμόδια Ε. Ε.Α.Δ. σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την ίδια αιτιολογία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι επειδή η κήρυξη της πτώχευσης δημιουργεί κατάσταση που προτείνεται έναντι πάντων, προβλέπονται αυξημένες διατυπώσεις δημοσιότητας, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των τρίτων, ιδίως των πιστωτών. Από πλήθος διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα προκύπτει ότι προθεσμίες που συνδέονται με την εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτών του πτωχεύσαντος εκκινούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο Δελτίο Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και όχι από τη δημοσίευση στο ακροατήριο, γιατί αυτή η μορφή δημοσιότητας διασφαλίζει καλύτερα την ενημέρωση των τρίτων για μία απόφαση που παράγει αποτελέσματα όχι μόνο έναντι του πτωχού ή του πιστωτή που υπέβαλε την αίτηση για την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά έναντι όλων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υποστήριξε επίσης ότι η άποψη σύμφωνα με την οποία αφετηρία της προθεσμίας είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση στο ακροατήριο και όχι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Δελτίο οδηγεί σε άτοπο και ενόψει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 1/1990, περί παροχών αφερεγγυότητας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών και βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση. Όμως, η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων εκκινεί από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δημοσιεύσεων. Δεν είναι λοιπόν συνεπές να θεωρηθεί ότι η προθεσμία για την χορήγηση των παροχών αρχίζει από χρόνο προγενέστερο της έναρξης της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων, στοιχείο το οποίο οφείλει να προσκομίσει ο αιτών προκειμένου να του χορηγηθούν οι παροχές.

Με πόρισμά του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης, για την οποία το Δ. Σ. του Οργανισμού δεν έχει μεν υποχρέωση, διαθέτει όμως σχετική ευχέρεια, την οποία η διοίκηση θα έπρεπε να ασκήσει κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ απέρριψε εκ νέου το αίτημα, χωρίς να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης δεχόμενο την εισήγηση της υπηρεσίας περί μη επανεξέτασης του ζητήματος επειδή δεν προσκομίσθηκαν νέα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα την δικαιολογούσαν. Ενόψει της ασκούμενης από τον Υπουργό Εργασίας εποπτείας στον Ο.Α.Ε.Δ., ο Συνήγορος του Πολίτη επανέφερε το ζήτημα με νεώτερο έγγραφό του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί απάντηση από την αρμόδια Υπουργό.

Πληροφορίες: 213 1306 664, gl@synigoros.gr

Πηγή: Taxheaven