ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

634

Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση από νοσοκομείο

 

Με την υπ’ αριθμ. 130/2016 απόφασή της η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέκρινε τη χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση, και συγκεκριμένα για την απόδειξη ιατρικού σφάλματος.

Ειδικότερα, το Νοσοκοµείο Χ διαβίβασε στην Αρχή την αίτηση των Α, Β και Γ, κληρονόµων του χειρουργού μαιευτήρος γυναικολόγου Δ και θεράποντος ιατρού της ενάγουσας, Ε, ζητώντας την απαιτούμενη άδεια (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2472/1997) για τη χορήγηση σε αυτές του ιατρικού φακέλου της Ε.

Όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης, οι Α, Β και Γ ζητούν τη χορήγηση του φακέλου, προκειμένου να αποκρούσουν την αγωγή που έχει ασκήσει η Ε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και η οποία στρέφεται κατά τους με την ιδιότητά τους ως κληρονόµων.

Με την αγωγή της η Ε ζητεί αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπραξία που τέλεσε σε βάρος της ο αποβιώσας Δ, ως θεράπων ιατρός, συνισταµένη στην διάπραξη ιατρικού σφάλµατος κατά την διενέργεια στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ψ χειρουργικών επεµβάσεων και την πρόκληση σ’ αυτήν σωµατικής βλάβης.

Ενόψει αυτών οι αιτούσες ζητούν τα εν λόγω στοιχεία προκειµένου να αντικρούσουν στο δικαστήριο τους ισχυρισµούς της εναγούσης επί των οποίων θεµελιώνει την αδικοπρακτική συµπεριφορά του χειρουργού-ιατρού, του οποίου τυγχάνουν καθολικοί διάδικοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, η Αρχή αποφάσισε να παρέχει άδεια στο Νοσοκοµείο Χ προκειμένου να χορηγήσει στις αιτούσες, Α, Β και Γ, τον ιατρικό φάκελο της Ε, προκειµένου να τον χρησιµοποιήσουν στο πλαίσιο της μεταξύ τους ένδικης διαφοράς, αφού προηγουµένως το Νοσοκοµείο ενηµερώσει την Ε κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997.

Δείτε την απόφαση 130/2016 της ΑΠΔΠΧ εδώ.

 Lawspot