ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ (ΣΤΠ)

1170

ΔΟΥ αρνήθηκε να δεχθεί ως έγκυρη την αποποίηση κληρονοµίας, θεωρώντας ότι με την ενηλικίωσή του ο κληρονόµος όφειλε να έχει προβεί προηγουµένως σε απογραφή της κληρονοµίας

Μητέρα ανήλικου κληρονόµου απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή η ΔΟΥ Ηλιούπολης αρνήθηκε να δεχθεί ως έγκυρη την αποποίηση κληρονοµίας, θεωρώντας ότι με την ενηλικίωσή του ο κληρονόμος όφειλε να έχει προβεί προηγουµένως σε απογραφή της κληρονοµίας.

Η μητέρα είχε υποβάλει εµπρόθεσµα αίτηση προς το αρµόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση άδειας, ώστε να προβεί σε αποποίηση της κληρονοµίας για λογαριασµό του τέκνου, προκειµένου να μην επιβαρυνθεί αυτό με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη του αποβιώσαντα πατέρα.

Το τέκνο ενηλικιώθηκε πριν συζητηθεί η αίτηση και αποποιήθηκε νοµίµως την κληρονοµία. Για τους δύο αυτούς λόγους (επελθούσα ενηλικίωση, συντελεσθείσα αποποίηση), το δικαστήριο απέρριψε ως ‘άνευ αντικειµένου’ την αίτηση της μητέρας, όταν αυτή συζητήθηκε τελικά.

Ο νόµος όµως, για λόγους προστασίας της ανηλικότητας, κατοχυρώνει για τον ανήλικο κληρονόµο το ευεργέτηµα της απογραφής και τη μη έκπτωση από αυτό πριν την πάροδο έτους από την ενηλικίωση, ώστε να μην αναλάβει τα βάρη της κληρονοµιάς, χωρίς τη δυνατότητα πλήρους ενηµέρωσης για το παθητικό της.

Η παρερµηνεία της σχετικής διάταξης από τη ΔΟΥ Ηλιούπολης αντίθετα, θα οδηγούσε σε ανεπιεική αποτελέσµατα σε βάρος του κληρονόµου, δηλαδή σε επιβάρυνσή του για τα χρέη της κληρονοµιάς με την προσωπική του περιουσία, παρόλο που δεν είχε χάσει κατά τη διάρκεια της ανηλικότητάς του την τετράµηνη προθεσµία αποποίησης, χάρη στην εµπρόθεσµη άσκηση της προαναφερόµενης αίτησης προς το δικαστήριο από την ασκούσα τη γονική μέριμνά του.

Η άποψη της ΔΟΥ ήταν αντίθετη με τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, αλλά και με την ad hoc δικαστική απόφαση, που έκρινε έγκυρη την αποποίηση του συγκεκριµένου φορολογούµενου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την παρέµβαση του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή της ερµηνείας της ΔΟΥ. Μετά από επανειληµµένες επικοινωνίες, το υπουργείο υιοθέτησε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάχθηκαν τα συµφέροντα του ανήλικου, κατά την επαγωγή της κληρονοµίας, κληρονόµου.

Δείτε το έγγραφο του Συνηγόρου προς τη ΔΟΥ εδώ(link is external).

 

ΠΗΓΗlawspot.gr