Νέες ρυθμίσεις για αναβολή στράτευσης, ανυπότακτους και κατοίκους εξωτερικού

1429

Νέες ρυθμίσεις για στρατολογικές ρυθμίσεις εισάγει απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν, την αναβολή στράτευσης, τους ανυπότακτους καθώς και την στράτευση πολιτογραφημένων και κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσας καθορίζεται σχετικά με την δυνατότητα μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ότι εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στο αρχείο της Στρατολογικής Υπηρεσίας, η μεταφορά γίνεται μόνο με αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, με την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, καταχωρίζουν την προβλεπόμενη μεταβολή, την οποία γνωστοποιούν στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος

Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωστοποιούν στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένο έγγραφο, τους λόγους απόρριψης και τη δυνατότητά του να ασκήσει προσφυγή, χωρίς να επιστρέφουν σε αυτόν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούν στο αρχείο τους. Η γνωστοποίηση γίνεται, με διαβιβαστικό έγγραφο και εντός σφραγισμένου φακέλου, μέσω της Μονάδας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία συντάσσει σχετικό αποδεικτικό επίδοσης και το αποστέλλει στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό:
– Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που έχουν αποκτήσει.
– Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής ή του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
– Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών-επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο τους.
– Βιογραφικό σημείωμα.
– Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες».

Για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3421/2005 (Α’ 302), ως πολιτογράφηση νοείται η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει κάθε φορά, για την οποία απαιτείται η βούληση του ενδιαφερόμενου. Ως ημερομηνία έναρξης της αναβολής λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, η δε διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Μετά την εγγραφή των πολιτογραφηθέντων σε Μητρώα Αρρένων, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν κατά τα προβλεπόμενα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες σχετικά με την πολιτογράφηση και την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Η Στρατολογική Υπηρεσία με τη σειρά της ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τους καλεί να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω αναβολής, εφόσον αυτοί επιθυμούν. Η αναβολή χορηγείται και στην περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν από την απόφαση πολιτογράφησης ή εγγραφής τους στα ως άνω Μητρώα.

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των αρμόδιων αρχών τα επίσημα έγγραφα για τη χορήγηση της εν λόγω αναβολής δεν περιέλθουν έγκαιρα στη Στρατολογική Υπηρεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν.3421/2005 (Α’ 302) περί εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με την πρώτη υπόχρεη προς κατάταξη ΕΣΣΟ χωρίς συνέπειες ή τυγχάνουν οποιουδήποτε ευεργετήματος, εφόσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις».

Οι ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ μετά την κήρυξή τους ως ανυποτάκτων. Κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, τους αποστέλλεται, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, Σημείωμα Κατάταξης ανυπότακτου. Όταν οι ίδιοι ζητήσουν τη διακοπή της ανυποταξίας τους ή αυτή διακόπτεται για άλλο λόγο, προγραμματίζονται με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ και αν δεν καταταχθούν κηρύσσονται εκ νέου ανυπότακτοι. Διακοπή ανυποταξίας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3δ’ του άρθρου 51 του ν.3421/2005 (Α’ 302), επέρχεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του ίδιου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης διακοπής ανυποταξίας. Μετά την κατάταξή τους, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωρίζουν στις οικείες δικαστικές και αστυνομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και κατάταξης. Τακτοποίηση ανυποταξίας επέρχεται στις περιπτώσεις που αναδρομική ικανοποίηση αιτήματος χορήγησης οποιουδήποτε ευεργετήματος, που προβλέπεται από τη στρατολογική νομοθεσία, καθιστά νόμιμη τη μη κατάταξη για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.

Με ονομαστική διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του κάθε Κλάδου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ένταξη στρατευσίμων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που υποχρεούνται για κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία καταχωρίζει σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου αποφασίζει ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και καταχωρίζει τη σχετική μεταβολή ένταξης στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου».

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, μετά από λεπτομερή έλεγχο των Σημειωμάτων Κατάταξης σε αντιπαραβολή με τις στρατολογικές μερίδες των καλούμενων, διαβιβάζουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στα αρμόδια Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραπέρα επίδοση αυτών στους καλούμενους. Τα Σημειώματα Κατάταξης είναι δυνατόν να αποστέλλονται στους καλούμενους και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3979/2011 (Α’ 138), όπως ισχύει κάθε φορά.

Τα Κέντρα και οι Μονάδες κατάταξης ενεργούν σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων και συντάσσουν καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων τις οποίες διαβιβάζουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες για όσους έχουν καταταγεί, καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές, ενώ για όσους δεν έχουν καταταγεί ενεργούν για την αναζήτησή τους. Όσοι δεν κατατάσσονται χωρίς νόμιμο λόγο κηρύσσονται ανυπότακτοι».

Οι μεταβολές παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές για τους μη υπηρετούντες, καθώς και οι σχετικές γνωματεύσεις καταχωρίζονται στις στρατολογικες μερίδες. Οι Μονάδες καταχωρίζουν τις γνωματεύσεις στα ατομικά έγγραφα των κριθέντων οπλιτών, τις επισυνάπτουν σε αυτά και τις συναποστέλλουν, μαζί με τα ατομικά έγγραφα, στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με την απόλυσή τους

Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν.3421/2005 (Α’ 302) παραπέμπονται για να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου. Εφόσον δεν παρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστρέφουν τα δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και αυτές τους κηρύσσουν ανυπότακτους.

Οι Επιτροπές Απαλλαγών είναι δυνατόν, σε περίπτωση αδυναμίας οριστικής κρίσης, να αναβάλουν την έκδοση γνωμάτευσης για τους παραπεμπόμενους με βάση γνωμάτευση Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, ζητώντας την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων ή αιτιολογημένα την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ως άνω, ενώπιόν τους.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οι Επιτροπές Απαλλαγών ζητούν την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων, με έγγραφό τους προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση. Οι αλληλογραφίες παραπομπής τηρούνται υπόψη από τις Επιτροπές Απαλλαγών μέχρι την παρουσίαση των ενδιαφερομένων ενώπιόν τους. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες με την παραλαβή του ως άνω εγγράφου παραπέμπουν εκ νέου τους ενδιαφερόμενους για να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν.3421/2005 (Α’ 302). Εφόσον δεν παρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστρέφουν τα δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η ημερομηνία κατάταξής τους, καλούνται από τα Γενικά Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Σε περίπτωση διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης, ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφόσον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητας».

Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις για την τμηματική εκπλήρωση γίνεται από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν με αίτησή τους πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και αποδεικνύει ότι έχουν και διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, καθώς και Δελτίο Απογραφής (ΔΑ). Στη σχετική αίτηση δηλώνουν την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την οριστική απόλυσή τους να μην είναι μικρότερο του μήνα. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι αρμόδιες για την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων. Αυτές προγραμματίζουν τους ενδιαφερόμενους που εκπληρώνουν τμηματική θητεία για πρώτη φορά με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου, όπου έχουν κατανεμηθεί οι ενδιαφερόμενοι, για τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξής τους. Μετά τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξης, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωστοποιούν σε αυτήν τις μεταβολές σχετικά με τον χρόνο που αυτοί επιθυμούν να εκπληρώσουν, εφοδιάζουν αυτούς με Σημείωμα Κατάταξης, στο οποίο αναγράφεται ο χρόνος που επιθυμούν να εκπληρώσουν, η ημερομηνία και η Μονάδα που οφείλουν να καταταγούν, και καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική τους μερίδα. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες τηρούν τις σχετικές αλληλογραφίες υπόψη και μετά την κατάταξη των παραπάνω καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές κατάταξης και μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στη στρατολογική τους μερίδα.

Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων απολύουν προσωρινά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τους οπλίτες της παραπάνω κατηγορίας μετά την εκπλήρωση από αυτούς του χρόνου που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν, ανεξάρτητα αν υπέχουν επιπλέον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός καθώς και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπλήρωση του τελευταίου τμήματος της υποχρέωσής τους. Η αναβολή που είχαν ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού πριν την κατάταξή τους αναβιώνει. Αν δεν τους είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, τους χορηγείται αυτεπάγγελτα με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την τμηματική εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Όσοι εκπλήρωσαν τμηματική θητεία ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού και ζητούν να επανακαταγούν για εκπλήρωση μέρους ή του υπόλοιπου των υποχρεώσεων καταθέτουν αίτηση με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού από το οποίο να προκύπτει ότι εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού. Στην αίτηση δηλώνουν το τμήμα της υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν και την ημερομηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τριών (3) ημερών από την κατάθεση της αίτησής τους και μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία χορηγούν Σημείωμα Κατάταξης όπου αναγράφεται η Μονάδα κατάταξης, η ημερομηνία κατάταξης και το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να εκπληρώσουν, στέλνουν τα ατομικά έγγραφα στη Μονάδα και της γνωρίζουν με έγγραφο την ημερομηνία κατάταξης και την υποχρέωση που έχουν αναλάβει».

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, με την παραλαβή των ατομικών εγγράφων των προσωρινά απολυόμενων, ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης, αναζητούν τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν και δικαιολογούν την προσωρινή απόλυση, όπως γνωματεύσεις Επιτροπών Απαλλαγών κτλ, και καταχωρίζουν σχετικές μεταβολές στις στρατολογικές μερίδες».

Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μετά την περιέλευση των ατομικών εγγράφων του προσωρινά απολυθέντα και του ελέγχου των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 46 του ν.3421/2005 (Α’ 302) αναβολή κατάταξης, καταχωρίζοντας τις σχετικές μεταβολές στη στρατολογική του μερίδα. Στέλνει σε αυτόν έντυπο οδηγιών χρήσης της αναβολής του, στο οποίο περιγράφονται, εκτός των άλλων, οι περιπτώσεις διακοπής της αναβολής και οι συνέπειες που αυτός θα υπέχει σε περίπτωση διακοπής της αναβολής και μη εμπρόθεσμης κατάταξής του ή μη συμμόρφωσης γενικότερα με τις υποχρεώσεις του.

Όσοι έχουν κάνει χρήση της αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3421/2005 (Α’ 302), υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν εξαιτίας της διακοπής ή λήξης της αναβολής τους, βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία διακοπής, λήξης ή άρσης της υπό τον όρο της ανάκλησης απόλυσής τους από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα ή τις Στρατιωτικές Φυλακές. Εφόσον η βεβαίωση αυτή δεν κατατεθεί ή κατατεθεί εκπρόθεσμα, τους επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και οι Στρατολογικές Υπηρεσίας προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση της σχετικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Οι Μονάδες υπολογίζουν τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και προσδιορίζουν την ημερομηνία απόλυσης, βασιζόμενες στις μεταβολές που υπάρχουν καταχωρισμένες στα ατομικά έγγραφα που τηρούν. Στην περίπτωση που ο υπολογισμός της ημερομηνίας απόλυσης δεν είναι εφικτός από τις Μονάδες και για την αποφυγή τυχόν εσφαλμένης απόλυσης, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου με όλες τις μεταβολές που οι απολυόμενοι υπέστησαν, τις άδειες που τους χορηγήθηκαν και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν και τα υποβάλλουν ένα (1) μήνα πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία απόλυσης, για τον προσδιορισμό αυτής, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα για στρατολογικά θέματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οπλίτες που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς.

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης και ζητούν διευκρινίσεις από τις Μονάδες απόλυσης εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες. Αν εξακριβωθεί ότι υπήρξε εσφαλμένη απόλυση, καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και αναφέρουν σχετικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα απόλυσης για στρατολογικά θέματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οπλίτες που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς. Σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών, η Στρατολογική Υπηρεσία, αφού καταχωρίσει σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα, με έγγραφό της ενημερώνει τη Μονάδα που διενήργησε την πρόωρη απόλυση, για την υποχρέωση επανακατάταξής του και επιστρέφει τα ατομικά έγγραφα, τηρώντας αντίγραφο αυτών για το αρχείο της. Η Μονάδα αμέσως, με επείγον έγγραφό της προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, τον καλεί να επανακαταταγεί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη επανακατάταξής του, η Μονάδα ενημερώνει άμεσα την αρμόδια στρατολογική Υπηρεσία, η οποία επιβάλλει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 12 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ή τον κηρύσσει ανυπότακτο, αντίστοιχα

Όσοι δεν μπορούν για λόγους ανώτερης βίας να καταταγούν για άσκηση ή μετεκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι επικαλούμενοι λόγοι και η διάρκεια αυτών, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού του Στρατού Ξηράς που υπάγεται για στρατολογικά θέματα η Επιστρατεύουσα Αρχή από την οποία έχουν κληθεί ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους έφεδρους που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς. Οι ως άνω Αρχές εισηγούνται για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και μέχρι την παραμονή της ημέρας κατάταξης γνωστοποιούν στους ενδιαφερόμενους την απόφαση. Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα μετά την ημερομηνία κατάταξης γίνονται δεκτά και εκτιμώνται ανάλογα.

Οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από την περίπτωση ε’, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και δηλώνουν τους λόγους εξαίρεσής τους από την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της πρόσκλησής τους μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξή τους. Η αποδοχή ή μη του αιτήματος των εφέδρων για εξαίρεσή τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, γίνεται με πράξη του διευθυντή της Στρατολογικής Υπηρεσίας. Οι έφεδροι ειδοποιούνται έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός τους, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τους προσκάλεσε και στη Μονάδα κατάταξής τους. Στη στρατολογική μερίδα των εφέδρων που εξαιρέθηκαν από τις προσκλήσεις για κατάταξη καταχωρίζεται σχετική μεταβολή. Εφόσον μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη απορριφθεί η αίτηση για εξαίρεση, οι έφεδροι υποχρεούνται σε κατάταξη.

Οι Μονάδες κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης των εφέδρων και εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωσή της, υποβάλλουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες και στις Επιστρατεύουσες Αρχές καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων. Για τους καταταγέντες γνωρίζουν τις σχετικές μεταβολές κατάταξης και τυχόν γνωματεύσεις του οικείου Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ). Μετά την παραλαβή των καταστάσεων καταταγέντων, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές στις στρατολογικές μερίδες των εφέδρων. Για όσους δεν κατατάχθηκαν, οι Επιστρατεύουσες Αρχές αποστέλλουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες τα αποδεικτικά επίδοσης των προσκλήσεών τους και αυτές διενεργούν αναζήτηση μέσω των αρμόδιων αστυνομικών αρχών και εφόσον προκύπτει ότι είχαν υποχρέωση για κατάταξη και δεν κατατάχθηκαν χωρίς νόμιμο λόγο, τους κηρύσσουν ανυπότακτους και ενεργούν για την κατάταξή τους προς εκπλήρωση της εφεδρικής υποχρέωσης και της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν

Ο τύπος των μεταβολών που καταχωρίζονται στις στρατολογικές μερίδες καθορίζεται με σχετική διαταγή της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. Είναι δυνατή η καταχώριση ή η συμπλήρωση μεταβολής που δεν προβλέπεται από την εν λόγω διαταγή, κατόπιν έγκρισης της ως άνω Διεύθυνσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει έννομο συμφέρον ή η καταχώριση υπαγορεύεται από λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr