Στο Σ.τ.Ε. ο διαγωνισμός για την ύδρευση της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά

292

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί θα συζητηθεί μετά από παραπομπή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η από 4 Νοεμβρίου 2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   Δ.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   Α.Ε.   –   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», της ανώνυμης εταιρείας με      την      επωνυμία      «ΤΕΧΝΙΚΗ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ      ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ      Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   Α.Ε.»,    της   ανώνυμης   εταιρείας   με   την   επωνυμία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατά της   Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Με την αίτηση ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με την 2534/31-5-2016 διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός  για την επιλογή    αναδόχου   για   το   έργο:    «Παροχή    υπηρεσιών    Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα   Γαδουρά»   συνολικής   δαπάνης   7.828.200   ευρώ   (με   δικαίωμα προαιρέσεως χωρίς Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος η αιτούσα κοινοπραξία και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» (παρεμβαίνουσα).
Με το 1/7-9-2016 πρακτικό η Επιτροπή του Διαγωνισμού έκρινε ως αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές και των δύο διαγωνιζομένων και τις βαθμολόγησε.
Κατά του πρακτικού κατέθεσαν ενστάσεις και οι δύο διαγωνιζόμενες.
Με την 534/26-9-2016 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και απέρριψε ως απαράδεκτες τις ενστάσεις των συνδιαγωνιζομένων, τις οποίες θεώρησε προδικαστικές προσφυγές στρεφόμενες κατά μη εκτελεστής πράξεως.
Κατά της αποφάσεως αυτής της Οικονομικής Επιτροπής    κατά το μέρος που έγινε δεκτή στη συνέχεια του διαγωνισμού η συμμετοχή της συνδιαγωνιζόμενης και όσον αφορά τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δύο και οι δύο συμμετέχουσες     άσκησαν προσφυγές  του  άρθρου 4  του  ν.  3886/2010, ενώπιον της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής.
Με την 573/24-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως επί των προδικαστικών προσφυγών  και ακολούθως με την 616/25-10-2016   απόφαση   της   Οικονομικής   Επιτροπής   της   Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποκλείσθηκε η συμμετοχή της αιτούσας κοινοπραξίας κατ’ αποδοχή  ως  προς  το   μέρος  αυτό  της  προδικαστικής  προσφυγής  της συνδιαγωνιζόμενης ανώνυμης εταιρείας και απορρίφθηκαν η προδικαστική προσφυγή  της  αιτούσας  κοινοπραξίας  όσον  αφορά  τη  συμμετοχή της ανώνυμης  εταιρείας   καθώς  και   οι   δύο  προδικαστικές  όσον  αφορά  τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών αμφοτέρων των διαγωνιζομένων.
Με την κρινόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η κοινοπραξία και τα μέλη της ζητούν τη λήψη των κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία των συμφερόντων τους.
Το Δοικητικό Εφετείο Πειραιά που εξέτασε την υπόθεση έκρινε ότι η αίτηση εμπίπτει στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο   είναι   αρμόδιο  για  την  εκδίκαση  της.