Απόφαση Ειρηνοδικείου για καταβολή μηδενικών δόσεων πολύτεκνης χαμηλόμισθης νοσοκόμας!

334

Μία προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Πατρών στο πλαίσιο του νόμου 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, δίνει το δικαίωμα σε μία πολύτεκνη μητέρα, νοσοκόμα στο «Άγιος Ανδρέας», να καταβάλει μηδενικές δόσεις στην τράπεζα που της ζητά την αποπληρωμή του δανείου της.

Πρόκειται σίγουρα για ένα δεδικασμένο που διαμορφώνει συγκεκριμένους παρανομαστές στην εξίσωση μεταξύ των οφειλετών και των τραπεζικών ιδρυμάτων, με τον Ειρηνοδίκη να αποφασίζει βάση της μισθοδοσίας της μητέρας (640 ευρώ επί δώδεκα μήνες).

Με Δελτίο Τύπου το Κόμμα των Δανειοληπτών επικροτεί την απόφαση και αναφέρει δύο πολιτικές της παράταξης:

«Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ.728 προσωρινή διαταγή  του Ειρηνοδικείου Πατρών , στα πλαίσια του νόμου 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών για μία νοσοκόμα του Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» Πατρών   σύμφωνα με την οποία:

Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση απόφασης κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά ακίνητης ή κινητής περιουσίας και κάθε μεταβολής πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της συμπεριλαμβανομένης της έγγραφης προσημείωσης και της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης.

 Καθορίζει την καταβολή μηδενικών δόσεων    προς την μετέχουσα τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κυρίας αίτησης ρύθμισης καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8  παρ. 5 του Ν. 3869/2010, δηλαδή εξαιρετικές περιστάσεις δεδομένου ότι πρόκειται για πολύτεκνη διαζευγμένη μητέρα με χαμηλές μηνιαίες αποδοχές ύψους 640 ΕΥΡΩ που δεν επαρκούν για τα στοιχειώδη διαβίωση της  

Το σημαντικό και ιστορικό της συγκεκριμένης απόφασης συνίσταται στο γεγονός το δικαστήριο αποδέχτηκε το χαμηλό ύψος του μισθού της , την κατάργηση των δώρων που ελάμβανε και τη δεινή οικονομική κατάσταση των νοσοκόμων και  όρισε  ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ έως την δικάσιμο λόγω  του ότι είχε  τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5  του Ν. 3869/2010.

Στα πλαίσια της ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του κόμματος  «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» προβλέπονται ως βασικές πολιτικές: Το ενιαίο σύστημα υγείας με ελεύθερη επιλογή Ιατρού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και η κατάργηση του ΙΚΑ ως υγειονομικός φορέας και διατήρηση του μόνο ως ασφαλιστικού φορέα»