Διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαποί με δικαστικές απελάσεις

538

Κ.Υ.Α.4000/4/32-ν – ΦΕΚ 1140/Β/31-3-2017

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 της  Κ.Υ.Α.4000/4/32-ν που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό ΦΕΚ 1140/Β/31-3-2017:
Από την 31-3-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ), διαγράφονται αυτοδικαίως από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.):

α. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην περίπτωση που σε βάρος των αλλοδαπών είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση περισσότερες αποφάσεις που επέβαλαν ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση.

β. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α΄ 42).

γ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν απελαθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/ 2015, με βάση δικαστική απόφαση που επέβαλε θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην περίπτωση που οι αλλοδαποί έχουν απελαθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 με βάση περισσότερες δικαστικές αποφάσεις που επέβαλαν θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση.

δ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση, με βάση απόφαση που επέβαλε θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α΄ 42).

Οι εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης εισόδου που καθορίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012.
Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τέτοιο χρονικό διάστημα, οι κατά το προηγούμενο εδάφιο εγγραφές διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την εκτέλεση της πρώτης απόφασης απέλασης, εφόσον το κατ’ άρθρο 110 παρ. 4 ν. 4055/2012 βούλευμα δεν εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α.4000/4/32-ν (31-3-2017).

Επίσης με την Κ.Υ.Α.4000/4/32-ν επέρχονται μεταβολές στα αρμόδια αστυνομικά όργανα που αποφασίζουν την εγγραφή των αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

 

Διαβάστε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 4000/4/32-ν – ΦΕΚ 1140/Β/31-3-2017

 

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr