ΕΔΔΑ: Klein και λοιποί v. Γερμανίας – Φόροι και τέλη που επιβάλλονται από τις γερμανικές εκκλησίες δεν παραβιάζουν τη θρησκευτική ελευθερία

445

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, ορισμένες εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις δικαιούνται να επιβάλλουν φόρο εκκλησία και / ή συνδρομή στα μέλη τους. Οι πέντε προσφεύγοντες

παραπονούνται ότι, όταν υπολογίστηκαν αυτοί οι φόροι ή οι συνδρομές

και εισπράχθηκαν βάσει της κοινής δήλωσης εισόδημα  του αιτούντος και της συζύγου του, παραβιάσθηκε

το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας. Ειδικότερα, κατήγγειλαν ότι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την ειδική συνδρομή της συζύγου, όταν οι ίδιοι δεν ήταν μέλη της εκκλησίας.  Το Ε.Δ.Δ.Α.  έκρινε,

ομόφωνα, ότι οι περισσότερες από τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 9 (ελευθερία της θρησκείας) της Ε.Σ.Δ.Α.  ήταν απαράδεκτες, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις το φόρο / συνδρομή  δεν την εισέπραττε το  κράτος, αλλά οι εκκλησίες των προσφευγόντων – από τις οποίες οι αιτούντες ήταν ελεύθεροι να φύγουν κατά το γερμανικό δίκαιο.

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5677521-7199912%22]}

ΠΗΓΗdikastis