ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ, ΑΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

622

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Με την υπ’ αριθμ. 20/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών επί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού.

Το ερώτημα αφορά στο εάν από το εκτιθέμενο στο έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας και το προκύπτον από τα στοιχείο του φακέλου πραγματικό, υποχρεούται ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να αποδώσει από το καθαρό (προς διανομή) πλειστηρίασμα στο Δημόσιο το χρηματικό ποσό, για το οποίο κατετάγη στο σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών και, γενικότερα, αν με την με οποιονδήποτε τρόπο δικαστική προσβολή του κύρους του πλειστηριασμού – είτε προσβάλλεται παράλληλα και ο πίνακας κατάταξης είτε όχι – εμποδίζεται η απόδοση του πλειστηριάσματος στο καταταγέν Δημόσιο.

Σύμφωνα με το ΝΣΚ, η άσκηση ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολΔ κατά του με αριθ. 13.696/21.1.2013 πίνακα κατάταξης δανειστών του Συμβολαιογράφου Τρίπολης Β.Δ.Α. εκ μέρους της καταταγείσας μεν στον εν λόγω πίνακα, πλην όμως για μέρος της αναγγελθείσας απαίτησής της τραπεζικής εταιρίας «…», η οποία στρέφεται αποκλειστικά και μόνο κατά της επισπεύδουσας την εκτέλεση – και καταταγείσας στον ανακοπτόμενο πίνακα ένωσης συνιδιοκτητών δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ανακοπτομένου πίνακα κατάταξης ως προς το Ελληνικό Δημόσιο, η κατάταξη του οποίου δεν προσβάλλεται με την εν λόγω ανακοπή.

Οι εκ μέρους του καθ’ ου ο πλειστηριασμός οφειλέτη Σ.Β. ασκηθείσες ανακοπές κατά του σε βάρος του διενεργηθέντος πλειστηριασμού και της σχετικής κατακυρωτικής έκθεσης δεν εμποδίζουν την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεών του, για τις οποίες κατετάγη στο σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών.

Τυχόν δ’ ασκηθείσα κατά του πίνακα κατάταξης ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πίνακα.

Επομένως, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού υποχρεούται σε καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεών του, για τις οποίες κατετάγη στον σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών.

Τη γνωμοδότηση 20/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορείτε να βρείτε εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr