Κόκκινα δάνεια 1,33 δισ. ευρώ της Attica οδεύουν προς διαχείριση

264
Στην έκτακτη γενική συνέλευση η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank κατά 70 εκατ ευρώ. Περιορισμός ζημιών το 2016. Ορατά το πρώτο τρίμηνο τα αποτελέσματα του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης Π. Ρουμελίωτη- Θ.Πανταλάκη.
Adtech Ad

Ορατά αποτελέσματα διαπιστώνει η διοίκηση Π.Ρουμελιώτη- Θ.Πανταλάκη στην Attica Bank το πρώτο τρίμηνο φέτος,  ως αποτέλεσμα του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Το 2016 έκλεισε μεν με ζημιές, αλλά με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και βελτίωση στα επισφαλή δάνεια. Όπως δήλωσε η διοίκηση, με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2016-  ζημία 49,8 εκατ ευρώ, αλλά σαφώς περιορισμένη από την αντίστοιχη ζημία ύψους 346,8 εκατ ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά – τώρα προέχουν δύο σημαντικές εκκρεμότητες που θα τεθούν προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση:

AdTech Ad

1. Η περαιτέρω κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 70 εκατ ευρώ

2. Η μεταβίβαση για διαχείριση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων, ύψους 1,33 δις ευρώ.

Όπως αναφέρουν από την Τράπεζα, η Attica Bank, υπερβαίνοντας εγγενείς αδυναμίες αλλά και γενικότερες δυσχερείς καταστάσεις στην ελληνική οικονομία, ακολουθεί πιστά το Πλάνο Αναδιάρθρωσής της, όπως αυτό εκπονήθηκε από τη νέα της Διοίκηση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση της τράπεζας, ακολουθεί με συνέπεια το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης,με στοχευμένες κινήσεις και ενέργειες, τα πρώτα αποτελέσματα των οποίων ήδη διαφαίνονται, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε αυστηρά οικονομικούς όρους.

Πέραν των ήδη γνωστών κινήσεων εξυγίανσης ( Πλάνο Αναδιάρθρωσης, εθελούσια έξοδος, μείωση αποδοχών, πλήρης αναδιάρθρωση θυγατρικών,τροποποίηση του οργανογράμματος κ.α. ) η Attica Bank, σύντομα, μέσω τηςΈκτακτης Γενικής Συνέλευσης . θα επιλύσει και δύο κεντρικά θέματα,  που αφορούν στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, μεταβιβάζοντας προς διαχείριση «κόκκινα» δάνεια ύψους 1,33 δις και ενισχύοντας τα κεφάλαιά της με 70 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων τα κυριότερα σημεία του ισολογισμού της είναι:α

– Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση  2015.

– Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 346,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

– Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 27,6 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική χρήση.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. ευρώ

– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

– Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.207,7 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,3% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,7% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8%.

– Τα λειτουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς κινδύνους εκμετάλλευσης, αυξήθηκαν κατά 6,8%. Οι αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 31/12/2016 κατά ποσοστό 15,4% έναντι της συγκριτικής χρήσης. Εάν αφαιρεθεί το εφάπαξ κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου ύψους 4,7 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τη χρήση 2016, τότε η μεταβολή του συγκεκριμένου κονδυλίου προσαρμόζεται σε αύξηση 5,2% έναντι της συγκριτικής χρήσης.

– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 11% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 11,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη της χρήσης 2016 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Κατά την κλειόμενη χρήση 2016 ο Όμιλος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό διαρθρωτικών αλλαγών και έχει θέσει τις βάσεις για την εξυγίανσή του υπό τη νέα Διοίκησή του από το Σεπτέμβριο του 2016.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών αρχίζουν να γίνονται ήδη ορατά από το Α’ τρίμηνο του 2017.

Οι επιβεβλημένες δράσεις εξυγίανσης οδήγησαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα για τη χρήση 2016, το οποίο όμως αναμένεται να σηματοδοτήσει την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον  αξία στους μετόχους του. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει και το Πλάνο Αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους.

Ο Όμιλος διαθέτει υψηλό δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 14,8%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας».