Πώς θα γίνονται οι μετατάξεις υπαλλήλων σε δημόσιο και ΟΤΑ (ρύθμιση)

525

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, ρυθμίζει το άρθρο 102, του Πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014, βάσει της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ότι «οι υπάλληλοι που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις για τη θέση που καταλαμβάνουν», με έναρξη ισχύος το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 4305/2014.

Με την διάταξη της παραγράφου 2, δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι επιλύονται σημαντικά υπηρεσιακά προβλήματα και διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης.

Ειδικά με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, επιχειρείται η αντιμετώπιση της έλλειψης οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων των μετατασσόμενων, με δημιουργία προσωποπαγών θέσεων, που θα μετατραπούν σε οργανικές, με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ οι προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, μόλις κενωθούν, καταργούνται.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη παράγραφο 2, ρυθμίζεται η περίπτωση της μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα (άρθρο 183 ν. 3584/2007), ενώ με την παράγραφο 3 επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αντίθετα, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, υπό το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς μεσολαβούσε σύσταση προσωποπαγούς θέσης, χωρίς όμως γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, αλλά με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου.

Τέλος, αίρονται αναδρομικά οι εκκρεμότητες για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή διατάξεων των ν. 4024/2011 και ν. 3584/2007.

Άρθρο 102

Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παρ. (5) ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» . Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης  σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007  μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».

3. Το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».

4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011  ή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος  θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr