ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΤΡΟΦΗ)

597

Η ΑΠΔΠΧ απέρριψε αίτημα για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας από ψυχιατρική κλινική για δικαστική χρήση στα πλαίσια αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διατροφή τέκνου

Με την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε αίτημα για χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων υγείας από ψυχιατρική κλινική για δικαστική χρήση στα πλαίσια αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διατροφή τέκνου.

Η υπόθεση αφορά σε αίτημα του Α, ο οποίος απέκτησε παιδί εκτός γάμου με τη Β, για τη χορήγηση αντιγράφων της διάγνωσης της Β από Ψυχιατρική Κλινική που νοσηλεύτηκε, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Β σε βάρος του, με την οποία ζητεί να της επιδικαστεί προσωρινή διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους και την ίδια προσωπικά, καθώς και να της καταβληθούν οι δαπάνες του τοκετού.

Όπως αναφέρει στην απόφασή της η Αρχή, ο σκοπός επεξεργασίας για δικαστική χρήση εν γένει συνάδει καταρχήν µε την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η χορήγηση, ωστόσο, αντιγράφου της διάγνωσης για την οποία νοσηλεύτηκε η Β σε ψυχιατρική κλινική παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων ενόψει του ειδικώς προβαλλόμενου σκοπού επεξεργασίας, καθόσον η πληροφορία αυτή, καίτοι συνδέεται αρρήκτως προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου (άρθρο 1511 ΑΚ), δεν τυγχάνει πρόσφορη για την αντίκρουση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, η Αρχή επισημαίνει ότι δεν προβλήθηκε από τον αιτούντα συγκεκριμένος ισχυρισμός για τον οποίο η χορήγηση του πιστοποιητικού θα παρίστατο αναγκαία και πρόσφορη προς αντίκρουση της ως άνω αιτήσεως, ενόψει του αντικειμένου της εκκρεμούς ένδικης υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή επισημαίνει ότι ο ο Α έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη χορήγηση του αιτούμενου στοιχείου από το Νοσοκομείο ενόψει συγκεκριμένης ένδικης υπόθεσης που θα αφορά την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, κατόπιν ασκήσεως από τον ίδιο αιτήσεως με την οποία θα ζητεί να ανατεθεί η επιμέλειά του σε αυτόν.

Την απόφαση 10/2017 μπορείτε να βρείτε εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr