ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

642

Εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να ρυθμιστεί δικονομικά η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα

Σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Ε’ (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης) προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 59

Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς

Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 954, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ενώ προστίθενται νέα άρθρα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, το άρθρο 959Α και το άρθρο 998 A, προκειµένου να ρυθµιστεί δικονοµικά η διενέργεια πλειστηριασµών με ηλεκτρονικά μέσα.

Ειδικότερα:

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται, ώστε να περιλάβει στην εντολή για κατάσχεση τη δυνατότητα του επισπεύδοντος να ζητήσει από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού τη διενέργεια του πλειστηριασµού με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ορίζεται ότι ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάµα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ηµέρα και ώρα του πλειστηριασµού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νέου άρθρου 959Α.

Με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ορίζεται ότι στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασµό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργεια του πλειστηριασµού με ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται, ώστε να προβλεφθεί στα ανωτέρω άρθρα η διενέργεια του πλειστηριασµού και με ηλεκτρονικά μέσα.

Διαβάστε επίσης: Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών

Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασµός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασµός», όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας πλειστηριασµού με ηλεκτρονικά μέσα.

Συγκεκριµένα, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός διενεργείται από συµβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµού, αφού οι υποψήφιοι πλειοδότες έχουν πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήµατα. Ο συµβολαιογράφος – υπάλληλος του πλειστηριασµού υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός διενεργείται ηµέρα Τετάρτη ή Πέµπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. ή από τις 14.00 µ.µ. έως τις 18:00µ.µ.. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59, δίδεται αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστηµα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό κινητών, ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ορίζεται ότι, στην περίπτωση της διενέργειας του πλειστηριασµού με ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπάρχει η δυνατότητα περισσότεροι πλειοδότες να υπερθεµατίσουν από κοινού.

Με το νέο άρθρο 998A ορίζεται ότι κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εδάφια β΄ και δ΄ του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.

Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς

Με τις παραγράφους 1 έως 3 και 6 των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ρυθµίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης ισχύος των προτεινόµενων ρυθµίσεων, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης στις νέες ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας δύνανται να εφαρµοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισµού νέας ηµεροµηνίας πλειστηριασµού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίµηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασµό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.

Τέλος, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εφαρµόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόµενους στο άρθρο 54 του νοµοθετικού διατάγµατος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (A΄ 90) πλειστηριασµούς.

Δείτε αναλυτικά τις προτεινόμενες διατάξεις εδώ και την πλήρη αιτιολογική έκθεση εδώ(link is external).

ΠΗΓΗlawspot.gr