Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων οι οποίες διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας – Από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα

948

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 112/2017 Οι οριστικές δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2190/1920 και διατάζουν τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή, νομίμως καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και πριν την τελεσιδικία τους, διότι είναι άμεσα εκτελεστές και παράγουν έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή τους, δεδομένου ότι η αίτηση περί λύσεως της ανώνυμης εταιρείας εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του ΚΠολΔ, κατά την οποία οι εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές


(Οι οριστικές δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2190/1920 και διατάζουν τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή, νομίμως καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και πριν την τελεσιδικία τους, διότι είναι άμεσα εκτελεστές και παράγουν έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή τους, δεδομένου ότι η αίτηση περί λύσεως της ανώνυμης εταιρείας εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του ΚΠολΔ, κατά την οποία οι εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 112/2017

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τμήμα Α’ Συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2017

Σύνθεση

Πρόεδρος: Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μέλη: Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αγγελική Καστανά, Ευσταθία Τσαούση, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους

Εισηγητής : Νικόλαος Αμιραλής, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο)

Αριθμός ερωτήματος: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28712/9-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γ ενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ.

Ερώτημα: Ερωτάται αν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατάσσουν τη λύση και την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. από τη δημοσίευσή τους και πριν από την τελεσιδικία τους, και γενικότερα από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδότησε ως εξής:

Ιστορικό

Από το έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:

1.    Με την υπ’ αριθ. 239/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάχθηκε η λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Ε… Β… ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “……….. Α.Β.Ε.Ε.”, η οποία εδρεύει στο Σταυροχώρι Κιλκίς και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ………………., ορίστηκε εκκαθαριστής και διατάχθηκε η δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ., με επιμέλεια της αιτούσας την διάλυση της εταιρείας. Ως λόγος λύσεως της εταιρείας, έγινε δεκτό ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής, είχε καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού της κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν ελάμβανε μέτρα κατά το άρθρο 47 του κ.ν.2190/1920. Κατά της αποφάσεως αυτής, ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς από τον Μ… Μ…, ο οποίος είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά την πρωτοβάθμια δίκη, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία “Ε… Β… ΑΕ”, κατά της οποίας στρεφόταν η εν λόγω αίτηση διαλύσεως, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μετόχου, κατά ποσοστό 50% και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας. Επίσης, κατά της προμνημονευθείσας αποφάσεως, ασκήθηκε αίτηση αναστολής εκτελέσεως, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς.

2.    Εν συνεχεία, το Επιμελητήριο Κιλκίς με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1745/14-11- 2016 έγγραφο του προς τη Δ/νση ΑΕ και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την ορθότητα ή μη της καταχωρίσεως της υπ’ αριθ. 239/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κιλκίς στο Γ.Ε.ΜΗ. (Η απόφαση είχε ήδη καταχωρισθεί). Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου η προαναφερθείσα Δ/νση με το υπ’ αριθ. πρωτ. 122786/21-11-2016 έγγραφο γνώρισε στο Επιμελητήριο Κιλκίς ότι ορθώς καταχώρισε στο Γ.Ε.ΜΗ. την υπ’ αριθ. 239/2015 απόφαση. Ακολούθως υποβλήθηκε από την ερωτώσα υπηρεσία το αναφερόμενο στην αρχή ερώτημα.

Νομοθετικό πλαίσιο

3. Στις διατάξεις των άρθρων Τ παρ. 1, 7β παρ. 1, 47α παρ. 2, 48 του ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, (Α’ 144) όπως κωδικοποιηθείς με το Β.Δ. 174/1963 (Α’ 37) ισχύει, ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

“1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανώνυμων Εταιρειών: Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία;

α)

β)….

θ) η λύση της εταιρείας.

ια) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους…

ιδ) Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται με άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7β – Δημοσιότητα Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

“1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

α. Με την καταχώρηση, ύστερα από έλεγχο των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας που έχει την έδρα της η εταιρεία…

4. Στη μερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 7α καθώς και κάθε στοιχείο που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου για άσκηση κρατικής εποπτείας.”

Άρθρον 47α-Λόγοι λύσεως της εταιρείας

” 2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.”

Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

“1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) …, β) …, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47,…”.

2.    Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.[ήδη Ειρηνοδικείο, άρθρο 3 παρ. 4 ΕισΝΚΠολΔ]

3.    Το δικαστήριο, πριν εκδόσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

4.    Η    αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος νόμου.”

[(Το άρθρο 48 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 56 Ν.

3604/2007

, (Α’ 189)].

4. Στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ 2α, 7 παρ. 1 και 6, 11 παρ.1 και 18 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) με τίτλο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 6. Καταχωρήσεις στη Μερίδα

“2α Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα την ημεδαπή και τα ακόλουθα στοιχεία: α)., β)..

ζ) η λύση της εταιρείας…

θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών…”

[Η παράγραφος 2α προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν.

4314/2014

(Α ‘265)].

Άρθρο 7

Διαδικασία καταχώρησης

“1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώρηση στο Γ. Ε. ΜΗ. πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον, καθώς και από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία…

[Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρου 13 Ν.

3853/2010

(Α’ 90)].

6. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία. Αν εκκρεμεί δίκη σχετική με έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, που επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί, αυτεπαγγέλτως, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει την καταχώρηση μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης.”

Άρθρο 11 Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές

1…

1

Άρθρο 18

Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.

“1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1/1/2007.

3… Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών»…. νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ.”

5.    Στις διατάξεις των άρθρων 71 και 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 71

“Δικαστική προστασία μπορεί να ζητήσει όποιος επιδιώκει τη σύσταση, τη μεταβολή ή την κατάργηση έννομης σχέσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.”

Άρθρο 763

“1. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την ισχύ και την εκτέλεση της απόφασης.

2.    Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση μπορεί και αυτεπαγγέλτως, κατά την έκδοση της απόφασης του.; να αναστείλει την ισχύ και την εκτέλεση της, ώσπου να γίνει απρόσβλητη με έφεση.

3.    Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρος του μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεσή της, μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση. Η απόφαση που διατάζει την αναστολή σημειώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο 776 και στο περιθώριο της απόφασης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς και η εκτέλεση.”

[Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε από 1ης Μαρτίου 2013,ως άνω, δυνάμει των άρθρων 17 παρ. 11, 110 παρ.21 ν.

4055/2012

(Α’ 51) και 1 περ.α’ ν.

4077/2012

, (ΑΙ 68)].

Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, συνάγονται τα ακόλουθα:

6.    Το βασικό νομοθέτημα για την ανώνυμη εταιρεία είναι ο νόμος 2190 της 5/30 Ιουνίου 1920 περί ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), ο οποίος ισχύει, έχοντας υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις. Επειδή ο νομοθέτης με αυτό το θεσμικό νόμο επιδίωξε να θέσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια και αφορούν άμεσα την εθνική οικονομία, οι περισσότερες διατάξεις του αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο. Ειδικότερα όσον αφορά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7α, 7β και 7γ. Το άρθρο 7α του ν. 2190/1920 ορίζει τις πράξεις και τα στοιχεία ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Μεταξύ των πράξεων αυτών περιλαμβάνεται και η λύση της εταιρείας. Ακολούθως στο άρθρο 7β του ιδίου νόμου, προβλέπεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.). Η δημοσιότητα της ΑΕ συμβάλλει πρωτίστως στην ενημέρωση των συναλλασσομένων με την ΑΕ και των υφισταμένων ή μελλοντικών μετόχων και στη διαφάνεια του εταιρικού βίου (πληροφορική λειτουργία). Υπό το ισχύον δίκαιο, στο οποίο έχει αντικατασταθεί η διοικητική ανάκληση της άδειας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με το θεσμό της δικαστικής λύσης της εταιρείας (άρθρα 47 παρ.2,48,48α), η καταχώριση της δικαστικής απόφασης που διατάζει τη λύση της εταιρείας, γίνεται δεκτό ότι έχει δηλωτική και όχι συστατική ενέργεια.

7.    Με το ν. 3419/2005 εισήχθη ο θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ο οποίος αντικατέστησε το Μ.Α.Ε. Ειδικότερα στο άρθρο 7 του νόμου αυτού ορίζεται η διαδικασία καταχώρισης των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων, όπως η λύση της εταιρείας και ο ορισμός των εκκαθαριστών. Ειρήσθω ότι το άρθρο 7 παρ. 1 αφορά στη διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε υποχρέου με αίτηση του ιδίου ή όποιου έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Στην παρ. 6 του αυτού άρθρου του ιδίου νόμου προβλέπεται η υποβολή αίτησης καταχώρισης και υποχρέωση των αρμοδίων υπαλλήλων του Γ.Ε.ΜΗ. να καταχωρούν πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες υπόκεινται σε καταχώριση. Εν τέλει παραχωρείται διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση να αναστέλλει την καταχώριση μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, έως την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

8.    Με το άρθρο 56 του ν.3604/2007 αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 και εισήχθη ο θεσμός της λύσης Α.Ε. με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για λόγους που αφορούν κυρίως την μη καταβολή ή την απώλεια κεφαλαίου. Η αίτηση για λύση της Α.Ε. εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση που εκδίδεται έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, όπως αυτός εννοείται στο άρθρο 71 ΚΠολΔ, καθώς διαπιστώνει το επίδικο δικαίωμα της δικαστικής διάπλασης, δηλαδή τη συνδρομή σπουδαίου λόγου στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφετέρου επιφέρει την αιτηθείσα διάπλαση. Επιπλέον αυτή έχει άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα, γιατί η προθεσμία και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της (άρθρο 763ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η τελεσιδικία αποτελεί δικονομικό φαινόμενο που συναρτάται με την διαδικασία εκδίκασης μιας υπόθεσης. Από τις ανωτέρω διατάξεις που ορίζουν τη δικαστική απόφαση ως την καθοριστική αιτία λύσης της Α.Ε. καμία δεν απαιτεί ρητά την τελεσιδικία αυτής. Ειδικότερα, τα άρθρα 47α παρ.2, 48, 48α του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 11 παρ.4 του ν.3419/2005 αναφέρονται ρητά σε δικαστική απόφαση χωρίς πρόσθετο προσδιορισμό. Εξάλλου, η διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που καθιερώνει το όρθρο 48 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 ως την αρμόζουσα για την εκδίκαση της αίτησης λύσης της ΑΕ, αποτελεί μορφή ειδικής διαδικασίας σε σχέση με την τακτική διαδικασία, με σημαντικές διαδικαστικές αποκλίσεις ως προς την τακτική, αλλά και με διαφορετικό αντικείμενο. Συνεπώς η αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης τελεσιδίκου αποφάσεως δεχομένης αίτηση λύσεως ΑΕ, που εκδικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία, πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων που τη διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ο κανόνας της άμεσης εκτελεστότητας των εκδιδομένων κατ’ αυτή τη διαδικασία αποφάσεων,όπως εξάλλου παγίως δέχεται η νομολογία, ως προς το γενικότερο ζήτημα της μη αναστολής των εννόμων συνεπειών από τη δημοσίευση διαπλαστικής απόφασης (ΕφΑΘ5102/2001, 7210/1998, ” 2296/1998, 4184/1994, ΕφΠειρ855/2014)2.

9. Επομένως, η καταχώριση δικαστικής αποφάσεως που διατάσσει τη λύση ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 νομίμως γίνεται από τη δημοσίευσή της και πριν από την τελεσιδικία της. Η ως άνω αναπτυσσόμενη ερμηνεία ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του νομοθέτη που είναι η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα σε κρίσιμα ζητήματα συναπτόμενα με την ύπαρξη και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας αποτρεπομένων αντιστοίχως των κινδύνων, τόσο για το συναλλακτικό κοινό, όσο και για τους μετόχους αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τον καλόπιστο τρίτο,ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στις δικαστικές αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την υπόσταση και λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας.

Απάντηση

10. Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί ομοφώνως, ως εξής:

Η οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση όποιου έχει ειδικό έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κ.ν.

2190/1920

, και διατάζει τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή νομίμως καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή της και πριν από την τελεσιδικία της. Η οριστική αυτή απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή παράγει έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή της.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 16.5.2017

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Χαρλαύτης

 Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο Εισηγητής

Νικόλαος Αμιραλής

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

1 Αφορά αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές περί των οποίων δεν πρόκειται εν προκειμένω.
2 Σημ.: Ο Π. Αρβανιτάκης υποστηρίζει ότι “Από το χρονικό σημείο της δημοσιεύσεώς τους εκδηλώνεται η έναντι πόντων ισχύς των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας”. Βλ. ΕρμΚΠολΔ, Κεραμευς, Κονδύλης, Νίκας, 2000, σελ.1501. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr