Αποζημίωση για ζημιά σε αυτοκίνητο από πτώση δέντρου από το δήμο Αμαρουσίου

1363

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Χρειάστηκε η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου ο δήμος Αμαρουσίου να αποζημιώσει εξώδικα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό του, μετά από πτώση δένδρου.

Ειδικότερα, ο δήμος είχε αρνηθεί να καταβάλει αποζημίωση και συγκεκριμένα, η νομική υπηρεσία του δήμου είχε παραπέμψει τον πολίτη στα αρμόδια δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης και τη νομιμότητα του σχετικού αιτήματος χρηματικού εντάλματος είναι η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή, ανάλογα με το ύψος του ποσού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

Η αρχή τόνισε επίσης ότι, όπως έχει πλέον αναγνωρίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η πράξη του συμβιβασμού παρέχει νόμιμο έρεισμα για την αξίωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος από τους δήμους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει καλέσει με εγκύκλιό του τους ΟΤΑ να αξιοποιούν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Τέλος, υπογράμμισε ότι το αίτημα του πολίτη δεν εξετάστηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου, με αποτέλεσμα να μην έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο δήμος Αμαρουσίου εφάρμοσε τις διατάξεις και τη διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού και μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής προχώρησε στην καταβολή της αποζημίωσης στον πολίτη.

ΠΗΓΗnewsbeast.gr